دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 40، اسفند 1401، صفحه 1-200 
تبیین وحدت وجود در اندیشه حکیم سهروردی

صفحه 69-90

سمیه ضیاء علی نسب پور؛ محمد ملکی؛ میثم زنجیرزن حسینی


علم حضوری، معیار بداهت گزاره‌های بدیهی از نگاه صدرا و دکارت

صفحه 91-122

علی کرباسی زاده؛ مهدی دهباشی؛ سید محمد داود علوی