اهداف و چشم انداز

 1. ترویج اندیشه‌های بلند وناب حضرت آیت الله جوادی آملی (دام عزه)

2. فراهم آوردن عرصه‌ای برای بروز و ظهور جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم در زمینه مباحث بنیادین علوم اسلامی با رویکرد حکمت متعالیه.

3. ایجاد فرصت برای معرفی و انتشار دستاوردهای تحقیقی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و زمینه‌سازی در جهت استفاده بهینه از محصولات آینده آن.

4. زمینه‌سازی و ایجاد فرصت برای تبادل نظر، تضارب آراء و نقد مباحث مرتبط با فلسفه  و حکمت متعالیه.

5. تعامل و تبادل تجربیات با مراکز پژوهشی دیگر

6. صیانت و پاسداری از آموزه‌های بنیادینِ دینی در برابر اندیشه‌های التقاطی

7. ارتقاء سطح پژوهش‌های بنیادین علوم عقلی و کیفیت پژوهش

8. ایجاد تنوع و نشاط علمی در بین پژوهشگران و محققین

9. ایجاد فرصت جهت معرفی خدمات و ابداعات دانشمندان مسلمان در زمینهٴ فلسفه، به خصوص حکمت متعالیه.