اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات ارسالی به نشریه نباید پیشتر در جایی چاپ شده باشد

در صورت ارسال همزمان مقاله به نشریه، سایت و یا مرکز علمی دیگر اطلاع رسانی شود

به نظرات ارزیابان محترم نشریه احترام گذاشته شود

مقالات چاپ شده در نشریه حکمت إسرا لزوما بیانگر نظر و رأی پژوهشگاه و نشریه نخواهد بود و عواقب علمی و عملی مقاله به عهده خود نویسنده است.