اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی واعظ جوادی

فلسفه استاد حوزه علمیه

www.esra.ir
javadi-mqom.ac.ir
02537782001

سردبیر

محمدتقی چاوشی

فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

isramags.ir/
m.tschawuschiihcs.ac.ir
02518872001

دبیر تخصصی

هادی یساقی

فلسفه کارشناسی ارشد/ خارج حوزه

yasaqihadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد واعظی

فلسفه دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

vaezibou.ac.ir

حمید پارسانیا

فلسفه دانشیار دانشگاه تهران

h.parsaniaut.ac.ir
02537782001

سید محمد غروی راد

فلسفه استاد

mqaravirihu.ac.ir

غلامرضا فیاضی

فلسفه استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

fayyaziutq.ac.ir
02537782001

محسن قمی

فلسفه دانشیاردانشگاه باقرالعلوم (ع)

gomiiranculture.org

محمدتقی چاوشی

فلسفه استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج

tschawuschigmail.com
02537782001

محمدرضا مصطفى‌‌‌‌‌پور

استاد حوزه علمیه و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

mostafapuorgmail.com
02537782001

مرتضى واعظ جوادى ‌‌‌

فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

javadi-mqom.ac.ir
02537782001

یدالله یزدان‌‌‌‌‌پناه

فلسفه استاد عالی حوزه علمیه/ استاد گروه عرفان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

yazdanpanah.sayedgmail.com