نقش عقل و تفکّر عقلی در شناخت قرآن به قرآن (مطالعه موردی: قرآن شناختِ آیت الله جوادی آملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشکده فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

علامه سید محمدحسین طباطبایی، نویسنده تفسیر المیزان، مفسر معروف قرآن کریم در تاریخ معاصر ایران و تشیع است. او مدعی است که در کتاب خود، شیوه تفسیر قرآن به قرآن را به کار گرفته است. از میان شاگردان وی، بیشترین اهتمام به رشته تفسیر را در تدریس و تالیف، آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، داشته است. ایشان نیز مدعی ست که به شیوه استاد خویش، قرآن را تفسیر کرده است. شرط لازم ورود به حوزه تفسیر به شیوه پیش‎گفته، شناخت قرآن به روش «قرآن‎بنیاد» است. از این رو، او مجلد نخست از مجموعه چندین جلدی تفسیرِ موضوعی خود را «قرآن در قرآن» نامیده است. دعوی وی در کتاب یادشده، این است که به «قرآن‎شناختِ قرآن‎بنیان» پرداخته، و از این رهگذر، بر شیوه تفسیر «قرآن به قرآن» استدلال کرده و اسلوب مزبور را بر پایه آن استوار ساخته است. مطالعه این اثر، نشان‎دهنده کامیابی‎های قابل توجه نویسنده در اتخاذ روش یادشده در قرآن‎شناسی است که دستاوردهای مهمی برای وی به ارمغان آورده است.
با توجه به این که آیت الله جوادی آملی، همچون استاد خویش، به موازات تحقیقات گسترده تفسیری، سالیان متمادی اهتمام ویژه‎ای به تدریس و تالیف در سطوح عالی فنّ حکمت اسلامی نیز داشته است، مقاله حاضر در پی بررسی این مطلب است که آیا «قرآن‎شناسیِ قرآن‎محور»ِ ایشان، به گونه‎ای کاملا عاری از دخالت آموزه‎های حِکمی و تنها مستند به متن آیات وحی به انجام رسیده است؟ آیا می‎توان بر دعوی «قرآن‎بنیان» بودن این روش (به نحو مطلق) به گونه‎ای کاملا برکنار از تاثیر تعالیم حکمی، صحّه گذاشت؟ یا نه؛ هرقدر هم که قرآن‎شناسی، بر آیات خود قرآن استوار و درون‎متنی باشد، تاثیرِ آموزه‎های فلسفی بر آن، به کلی قابل حذف از فرایند شناخت وحی نبوده و ادعای «کاملا قرآن‎بنیاد» بودن آن، به کلّی فارغ از هرگونه تاثیرگذاری زمینه‎های تعقّل فلسفی، قابل تأمّل و احیانا تردید است؟ بدیهی است پاسخ این پرسش، هرچه باشد، به طور مستقیم به امکان یا استحاله «تفسیر قرآن صرفا به خود قرآن» نیز قابل تعمیم خواهد بود؛ زیرا منهج تفسیری مزبور، بر شناخت قرآن به قرآن، مبتنی و به آن مشروط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Intellect and Intellectual Thought in Quran-based Quranology ('Abdullah Jawadi Amuli's Quranology As A Case Study)

نویسنده [English]

 • Mohammadamin Shahjouei
Research Department of Islamic Philosophy and Contemporary Wisdom, Faculty of Philosophy, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

محمدحسین طباطبایی، نویسنده تفسیر المیزان، مفسر معاصر قرآن است. او مدعی است که شیوه تفسیری قرآن به قرآن را بکار گرفته است. در شاگردان وی، بیشترین اهتمام به تفسیر را در عبدالله جوادی آملی شاهدیم. ادعای وی نیز در تفسیر تسنیم، آن است که به شیوه استاد، قرآن را تفسیر کرده است. شرط لازم ورود به حوزه تفسیر به شیوه مزبور، شناخت قرآن به روش قرآن‌بنیاد است. او مجلد نخست تفسیر موضوعی خود را قرآن در قرآن نامیده است. دعوی وی، این است که به قرآن‌شناختِ قرآن‌بنیان پرداخته، و درنتیجه، بر تفسیر قرآن به قرآن استدلال کرده است. مطالعه این اثر، نشان‌دهنده کامیابی نویسنده در اتخاذ روش یادشده است.

با توجه به این که وی همچون استاد خویش، به موازات تحقیقات تفسیری، اهتمام به تدریس و تالیف حکمت اسلامی نیز داشته است، مقاله حاضر در پی بررسی این است که آیا قرآن‌شناسیِ (بنا به ادعای او) قرآن‌محور، به گونه‌ای کاملا عاری از دخالت آموزه‌های حِکمی و تنها مستند به آیات وحی به انجام رسیده تا بتوان بر دعویِ قرآن‌بنیان بودن آن به نحو مطلق به گونه‌ای کاملا برکنار از تاثیر تعالیم حکمی، صحّه گذاشت، یا هرقدر که قرآن‌شناسی، بر آیات خود قرآن استوار و درون‌متنی باشد،اثرگذاری آموزه‌های فلسفی بر آن، بکلی قابل حذف از فرایند شناخت وحی نبوده و ادعای کاملا قرآن‌بنیاد بودن آن، به کلّی فارغ از هرگونه تاثیرگذاری زمینه‌های تعقّل فلسفی، قابل تأمّل و احیانا تردید است؟ بدیهی است پاسخ این پرسش مستقیما به امکان یا استحاله تفسیر قرآن صرفا به خود قرآن نیز قابل تعمیم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellect
 • Intellectual Thought
 • Quranology
 • Quran-based Quranology
 • Mohammadhossein Tabatabaei
 • '؛ Abdollah Jawadi Amuli
 • Quran Interpretation by Quran
 • Islamic Philosophy and Wisdom
 1. جوادی آملی، عبدالله، (1373) اسرارالصّلوة، قم، دار الإسراء للنّشر.
 2. ____________، (1374) تببین براهین اثبات خدا، قم، مرکز نشر إسراء.
 3. ____________، (1384) تفسیر انسان به انسان (نظریه جدید پیرامون معرفت‎شناسی انسان)، قم، مرکز نشر إسراء.
 4. ____________، (1378الف) تفسیر موضوعی قرآن کریم، قرآن در قرآن، قم، مرکز نشر إسراء.
 5. ____________، (1379) تفسیر موضوعی قرآن کریم، معرفت‎شناسی در قرآن، قم، مرکز نشر إسراء.
 6. ____________، (1385) تفسیر موضوعی قرآن کریم، هدایت در قرآن، قم، مرکز نشر إسراء.
 7. ____________، (1378ب) تسنیم، ج 1، قم، مرکز نشر إسراء.
 8. ____________، (1387الف) تسنیم، ج 13، قم، مرکز نشر إسراء.
 9. ____________، (1376) حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، قم، مرکز نشر إسراء.
 10. ____________، (1380) حیات عارفانه امام علی7، قم، مرکز نشر إسراء.
 11. ____________، (1386الف) سرچشمه اندیشه، قم، مرکز نشر إسراء.
 12. ____________، (1368) شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، بخش یکم و دوم از جلد ششم، تهران، انتشارات الزّهراء(س).
 13. ____________، (1372) شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، بخش سوم و چهارم از جلد ششم، تهران، انتشارات الزّهراء(س).
 14. ____________، (1377) شریعت در آینه معرفت، قم، مرکز نشر إسراء.
 15. ____________، (1388) شمس‎الوحی تبریزی، قم، مرکز نشر إسراء.
 16. ____________، (1406) علیّ بن موسی الرّضا7 و القرآن الحکیم، قم، دار الإسراء للنّشر.
 17. ____________، (1387ب) منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم، مرکز نشر إسراء.
 18. ____________، (1386ب) نزاهت قرآن از تحریف، قم، مرکز نشر إسراء.