تا چه اندازه نظریۀ شناخت سهروردی، نظریه‌ای سینوی است؟

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامۀ طباطبائی

2 استاد دانشگاه مری واشنگتن، ایالت ویرجینیا

چکیده

در این مقاله نشان داده می‌شود که معرفت‌شناسی سهروردی همان معرفت‌شناسی ابن‌سینا است و تئوری «علم حضوری» سهروردی که نظریۀ منحصر به فرد وی محسوب می‌شود، از ابن‌سینا الهام گرفته شده است. بر این اساس جهت‌گیری مشائی- ‌مشرقی ابن‌سینا و منظر اشراقی سهروردی هر دو حافظ یک چهارچوب معرفت‌شناسی هستند، گرچه معرفت‌شناسی ویژۀ هر یک از ایشان با زبان فلسفی متفاوتی مطرح شده است. در این مقاله نشان داده می‌شود که هر دوی ایشان به سلسله مراتب معرفت به صورت زیر وفادار بوده‌اند: 1. معرفت حاصل از تعریف؛ 2. معرفت حاصل از ادراک حسی؛ 3. معرفت حاصل از مفاهیم اولیه؛ 4. معرفت حاصل از علم حضوری؛ 5. معرفت حاصل از تجربۀ مستقیم (عرفان). بر این اساس از دیدگاه هر دو فیلسوف، معرفتی که از طریق عرفان به دست می‌آید، ناب‌ترین شکل معرفت است که واضح، متمایز و بی‌واسطه و مستقیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Ibn Sinian Is Suhrawardi’s Theory of Knowledge?

نویسندگان [English]

 • saeed anvari 1
 • Mahdi Amin Razavi 2
1 Allameh Tabatabai University
2 Department of Classics, Philosophy, and Religion, Mary Washington College
چکیده [English]

In what follows, I will argue that despite apparent differences and the association with two different schools of thought, the epistemology of Suhrawardı is essentially that of Ibn, and even Suhrawardı’s theory of ‘‘knowledge by presence’’, which is considered to be uniquely his, is at least inspired by Ibn Sına. I will argue that Ibn Sına’s peripatetic orientation and Suhrawardı’s ishraqı perspective have both maintained and adhered to the same epistemological framework while the philosophical language in which their respective epistemologies are discussed is different. Of particular interest in our investigation is to show that both masters have adhered to a hierarchy of knowledge as follows: 1. Knowledge by definition; 2. Knowledge by sense perception; 3. Knowledge through a priori concepts; 4. Knowledge by presence; 5. Knowledge through direct experience: mysticism. The fact is that mysticism, in both its philosophical and its practical senses, is a component of the philosophical edifice of Ibn Sına and Suhrawardı, and the type of knowledge that is attained through mysticism is regarded by both philosophers to be the purest form of knowledge, one that is clear, distinct, unmediated, and direct. The knowledge attained through mysticism for Ibn Sına and Suhrawardı is not only informative but also transformative, a quality that both philosophers allude to in very clear and specific language, leaving no doubt that mysticism is an inseparable and integral part of the philosophical schools of both Ibn Sına and Suhrawardı.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Suhrawardi: Ibn Sinian: Epistemology: knowledge by presence
 1. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1364)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی، تهران: انتشارات حکمت.
 2. ابن‌سینا (1375)، الاشارات و التنبیهات، مع شرح الخواجه نصیر الدین طوسی، قم: نشر البلاغة.
 3. ـــــــ (1404الف)، التعلیقات، تصحیح عبدالرحمن بدوی، بیروت: مکتبة الاعلام الاسلامی.
 4. ـــــــ (1989م)، الحدود، بخشی از کتاب المصطلح الفلسفی عند العرب، عبدالأمیر الأعسم، قاهرة: الهیئة المصریّة.
 5. ـــــــ (1383)، دانشنامة علائی (منطق)، تصحیح محمد معین و سید محمد مشکوة، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
 6. ـــــــ (1404ب)، طبیعیات شفا، ج2، تصحیح محمود قاسم، قم: مکتبة آیة الله مرعشی نجفی.
 7. ارسطو (1980م)، منطق ارسطو، حققه و قدم له: عبدالرحمن بدوی، الکویت: وکالة المطبوعات، بیروت: دار القلم.
 8. امین رضوی (1377)، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمة مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز.
 9. تهرانی، کاظم (1974م)، «Mystical Symbolism in Four Treatises of Suhrawardi»، رسالۀ دکترا، دانشگاه کلمبیا.
 10. حائری یزدی (1391)، علم حضوری (اصول معرفت شناسی در فلسفة اسلامی)، ترجمة سیدمحسن میری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 11. سهروردی (1380الف)، بستان القلوب، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد3، تصحیح سید حسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 12. ـــــــــ (1380ب)، پرتونامه، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد3، تصحیح سید حسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 13. ـــــــــ (1388)، التلویحات اللوحیة و العرشیة، تصحیح: نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 14. ـــــــــ (1380ج)، حکمة الاشراق، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد2، تصحیح هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 15. ـــــــــ (1380د)، روزی با جماعت صوفیان، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد3، تصحیح سید حسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 16. ـــــــــ (1385)، المشارع و المطارحات (منطق)، تصحیح: مقصود محمدی و اشرف عالی پور، انتشارات حق یاوران.
 17. ـــــــــ (1380هـ)، هیاکل النور، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد3، تصحیح سید حسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 18. یگانه شایگان (1986م)، «Avicenna on Time»، رسالۀ دکتری، دانشگاه هاروارد.
 19. Davidson, Herbert A (1992), Alfarabi, Avicenna, Averroes on Intellect: Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect, New York: Oxford University Press.
 20. Lenn E. Goodman (1992), Avicenna, London: Routledge.
 21. Gutas, Dmitri (1988), Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna’s Philosophical Works, Leiden: Brill.
 22. Gutas (1994), “Ibn Tufayl on Ibn Sina’s Eastern Philosophy”, Oriens, 34.
 23. Shams Inati (1996), Ibn Sina and Mysticism: Remarks and Admonitions, Part Four, London: Kegan Paul International.