دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1391 
7. تأملی بر روش‌شناسی در علوم انسانی

صفحه 155-183

نرگس نیکخواه قمصری؛ فاطمه کاظمی آرانی