مسأله منطقی شر از دیدگاه آلوین پلانتینگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ملحدان معاصر، وجود شر در جهان را انتقادی قوی بر اعتقادات دینی دانسته‌اند. ایشان مدعی هستند میان وجود شر و اعتقاد به خدایی با قدرت بی نهایت و خیر محض، تناقض وجود دارد و نمی‌توان هم به خدا و هم به وجود شر اعتقاد داشت. مسألۀ منطقی شر به شکل ساده چنین است: خدا قادر مطلق است. خدا خیر مطلق است. شر وجود دارد. جی. ال. مکی می‌گوید: این مجموعه با هم ناسازگارند. لذا نباید به چنین خدایی اعتقاد داشت. در نتیجه خدا وجود ندارد. آلوین پلانتینگا در جواب جی. ال. مکی با طرح جهان‌های ممکن و این که قدرت بی نهایت خدا شامل برخی از جهان‌ها نمی‌شود و آن جهان، عالمی است که انسان‌ها در آن مختار باشند، اما جملگی خیر اختیار کنند؛ قصد دارد اثبات کند جمع قضایای مورد باور انسان متأله با وجود شرور نه تنها تناقض صریح ندارد؛ بلکه تناقض ضمنی نیز ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alvin Plantinga’s Stance on the Logical Problem of Evil

نویسندگان [English]

  • A’elaa Toorani
  • Ma’esoomeh Ameri
چکیده [English]

The contemporary atheists have maintained the belief in the existence of evil to inflict serious criticism on religious beliefs. They believe a contradiction to exist between the belief in the existence of evil and the belief in the existence of a God with an infinite power and supreme goodness, in that it is not possible to believe both in the existence of God and the existence of evil at the same time. Simply put, the logical problem of evil is as follows: God is omnipotent; God is omnibenevolent; yet evil exists. According to J.L. Mackie, this set of propositions is contradictory, thus, one must not believe in such a God, and this is how he concludes that God does not exist. In response to J.L. Mackie, Alvin Plantinga has put forward the idea of possible worlds. He then argues that God’s infinite power does not include some worlds, and that these are the worlds in which humans choose goodness over evil while having freewill. Through this argument, Plantinga seeks to demonstrate that not only there is no explicit contradiction between a theosopher’s beliefs and the existence of evil, there is also no implicit contradiction between them either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicit contradiction
  • Pseudo-logical rules
  • Libertarian defense
  • Pervasive vice