دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 38، اسفند 1400، صفحه 0-192 
بازتاب احدی نفس در آینۀ قوا؛ نگاهی نو به ماهیت قوای نفس

صفحه 35-62

محمد خلقی؛ حبیب الله دانش شهرکی؛ عباس حبیب‌زاده