خدا و هستی از دیدگاه آکویناس و رابطه آن با اصالت وجود و برهان صدیقین در حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره قم

چکیده

تبیین و اثبات گزاره های دینی و الهیاتی از طریق گزاره های فلسفی یکی از روشهای متفکران دینی است که بسیاری از متفکران و متألهان اسلامی و مسیحی از آن بهره برده اند. در میان متألهین اسلامی ابن سینا، خواجه نصیر، علامه حلی، صدرالمتألهین چنین کردند و از متفکران مسیحی "توماس آکویناس" از این روش استفاده کرده است. وی که در فلسفه از آثار ابن رشد و ابن سینا بسیار استفاد نموده، در کتاب "هستی و ذات"تلاش می کند تا از مسأله فلسفی "وجود و موجود" کمک گرفته و تبیینی دقیق از وجود خداوند متعال و خلقت ارائه کند. .وی "وجود" و"خداوند" را یکی تلقی می کند و خداوند را فعلیت یا فعل وجود می داند و معتقد است مخلوقات، وجود را از خداوند دریافت می کنند.هر چند آکویناس با فلسفه ارسطو و تفسیر ابن رشد و ابن سینا پایه های فلسفی خود را بنا کرده است اما با یک تفسیر می توان لازمه نظریه وی را نزدیک شدن به اصالت وجود و برهان صدیقین تلقی کرد.مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی نظریه وی را درباره وجود و خداوند از کتاب "هستی و ذات" بررسی، تحلیل کرده و لوازم آن را بیان می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

God and Existence from Aquinas' Perspective and its Relationship with the Originality of Existence and Argument of the Righteous in Transcendent Wisdom

نویسنده [English]

 • mahdi meshgi
faculty of institute of Emam Khomeyni
چکیده [English]

One of the methods of religious thinkers in explaining and proving religious and theological propositions is the use of philosophical propositions. Many Islamic and Christian theologians have used this method. Among the Islamic theologians, Ibn Sina, Khawaja Nasir, Allama Hali, and Sadr alMuta’allehin did. One of the Christian thinkers who put philosophy at the service of religious beliefs is Thomas Aquinas. He, who has used the works of Ibn Rushd and Ibn Sina a lot in philosophy, tries to use the philosophical issue of Existence and Essence and provide an accurate explanation of the existence of God Almighty and creation. He considers existence and God as one and considers God as the actuality or act of existence and believes that creatures receive existence from God. Although Aquinas builds his philosophical foundations with the philosophy of Aristotle and the interpretation of Ibn Rushd and Ibn Sina but with one interpretation, the requirement of his theory can be considered as approaching the originality of existence and the argument of the truthful. The present article uses analytical-descriptive method to analyze his theory of existence and God from the book of “Existence and Essence” and expresses its implications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • God
 • essence
 • existence
 • philosophy
 • Aquinas
 • SadralMuta&rsquo
 • allehin
 1. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1395)، الهیات شفا، ویرایش و ترجمه ابراهیم دادجو، تهران، امیر کبیر.
 2. ابن سینا، حسین عبدالله (1363)، المبدأ و المعاد، باهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.
 3. ابن سینا، حسین بن عبدالله (1391)، التعلیقات، مقدمه، تحقیق و تصحیح سید حسین موسویان، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 4. افلاطون، (1368)، جمهور، ترجمه فواد روحانی، تهران، علمی و فرهنگی.
 5. ژیلسون، اتین، (1374)، خدا و فلسفه، ترجمه شهرام پازوکی، بی جا، حقیقت.
 6. آکوئینی، توماس(1383)، در باب هستی و ذات، ترجمه فروزان راسخی، تهران، هرمس.
 7. آگوستین، اورلیوس(1381)، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 8. الکورت، جرالد (1383)، توماس و تومیسم، ترجمه محمد بقائی، تهران: اقبال.
 9. براون، کالین(1375)، فلسفه و ایمان مسیحی، ترجمه میکائیلیان، تهران: علمی و فرهنگی.
 10. -ترانوی، کنوت(1377)، توماس آکویناس، ترجمه خشایار دیهمی، تهران: نشر کوچک.
 11. دادجو، ابراهیم(1392)، وجود و موجود از منظر ابن سینا و آکوئینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 12. ژیلسون، اتین(1371)، عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمه شهرام پازوکی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 13. ژیلسون، اتین(1389)، تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی، ترجمه رضا گندمی نصر آبادی، قم: دانشگاه ادیان و تهران: سمت.
 14. سید هاشمی، سید اسماعیل(1390)، آفرینش و ابعاد فلسفی آن در الهیات اسلامی و مسیحی، قم: بوستان کتاب .
 15. شیرازی، محمد بن ابراهیم(1368)، حکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیه، ج1 و 2 و 6،قم: مکتبة المصطفوی.
 16. ـــــــــــــــــــ (1360)، الشواهد الربوبیة، مشهد: مرکز نشر دانشگاهی.
 17. ـــــــــــــــــــ (1363)،المشاعر، چاپ دوم، تهران: طهوری، چاپ دوم.
 18. ـــــــــــــــــــ (1393)،تعلیقه بر حکمة الاشراق، الحکمة الاشراقیة، تعلیقات و ایضاحات صدر الدین شیرازی تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
 19. عبودیت، عبدالرسول، (1394)، در آمدی به نظام جکمت صدرائی، جلد اول، چاپ هفتم، قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله علیه، و تهران: سمت.
 20. کرنر، ارل، (بی تا)،سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ، ترجمه آرمان رشدی، بی جا.
 21. لین، تونی، (1380)،تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه روبرت آسریان، تهران: فرزان.
 22. میشل، توماس، (1377)،کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات ادیان و مذاهب.
 23. یاسپرس، کارل، (1363)، آگوستین، ترجمه حسن لطفی، تهران: خوارزمی.
 24. Aquinas,Sant,Thomas,(1968), On being and essence,translated by:Maurer, Armand, Toronta, The,pontifical Institue of Mediaval Studies.
 25. Aquinas, Thomas,(1996), Theologia, translated by Daniel J.sullivan,Great book of western world, vol.17.