دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آبان 1392