قرائتهای نوین وحی در اندیشه آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 وحی و مباحث مربوط به آن، همگام با نزولش کانون تحلیل متفکران قرار گرفته است، در فهم ماهیت وحی دونوع تحلیل ارائه شده است. الف) تحلیلی الهی، ب) تحلیلی بشری. کسانی که تحلیل بشری از وحی ارائه می دهند آن را به دو بیان، سنتی ونوین، در دو دوره، عصر نزول و دوران معاصر مطرح کرده اند. پژوهش پیش رو ناظر به تفسیر تحلیل گران نوین وحی بوده بدنبال ارائه پاسخی به این پرسش است که دیدگاه استاد نسبت به قرائت های نوین وحی دراندیشه نومعتزلیان (تجربه نبوی) چیست؟ استاد جوادی آملی از منظر عقل و نقل به سؤال فوق پاسخ داده اند. ایشان معتقدند قرآن خود تنها مرجع صالح برای پاسخ گویی به این پرسش است. دراندیشه استاد، معرفت وحیانی و شعور پیامبری «حقیقتی فوق بشری» و «فراروانشناختی» دارد. پیامبر (ص) بوسیله «ارتباط خاص» خود با خداوند این معرفت را دریافت می کند. خداوند نیز کلام وحیانی خود را با واسطه یا بدون واسطه به پیامبر (ص) نازل می کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modern Interpretations of the Revelations from Ayatollah Javadi Amoli’s Point of View

نویسنده [English]

  • Mostafa Soltani
چکیده [English]

Revelation and the issues related to it have been the focus of the intellectuals’ interpretations even during the time that it was being revealed. In order to understand the nature of revelation, two kinds of interpretations have been presented: a) Divine interpretation, and b) human interpretations. Those who have presented human interpretations of the revelation have done so in two separate forms of “traditional” and “modern” with the traditional form having been presented in the age of the revelations and the modern ones being presented in the contemporary era. The present research is an attempt to investigate the interpretations of the modern exegetes of the revelation and it seeks to find out about the viewpoint of ayatollah Javadi Amoli about the modern interpretations of the revelation made by Neo-Mutazilites (prophetic experience). Ayatollah Javadi Amoli has addressed this issue from the rational and traditional points of view. He believes that the Quran itself is the only reliable and valid reference for finding the answers in this regard. Based on his viewpoint, revealed knowledge and prophetic wisdom are “superhuman realities” and of “parapsychological” nature. The Prophet (may Allah bless him and his descendants) would receive this knowledge by means of his “special connection” with Allah. Moreover, Allah also revealed his Divine words to the Prophet with or without a mediator.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • the concept of revelation
  • revealed knowledge
  • modern interpretations
  • the source of revelation
  • prophetic experience
  • the Quran