تفکیک وجود از ماهیت درفلسفه ابن سینا همراه با نقد برداشت إتین ژیلسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسلما پژوهش دراندیشه فلسفی یک فیلسوف، شناخت کافی ازمنطق حاکم برآن اندیشه و مبانی بنیادین آن را می‌خواهد. بنابراین، تفکیک وجود از ماهیت یکی از مسائل مهم فلسفی در دستگاه بوعلی است که تنها با شناخت درست ازجایگاه وجود وماهیت دراین نظام، وبرمحوریت مبانی وی قابل تبیین وتفسیر خواهد بود. ماهیت درفلسفه ابن سینا علاوه برمعنای خاصی که دارد ( ذات امور) دارای دوجایگاه مهم است؛مقام تحلیل ومقام تقرّر آن درعلم حق. تفکیک وجود ازماهیت درساحت تحلیل رقم  می‌خورد اماتقرّر علمی آن درعلم حق بُعد هستی شناختی آن را مشخص می‌کند.  نکته مهم در تفسیر رابطه وجود وماهیت، تعیین نوع وجود است که زائد بودن آن را برماهیت نشان می‌دهد و آن مفهوم وجود است، نه خود وجود. مقاله حاضر کوشیده است مسئله مذکور را با در نظر داشت مبانی ابن سینا توصیف و تحلیل نماید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Separation of Entity and Essence in Avicenna’s Philosophy along with a Critique of Étienne Gilson’s Impression

نویسنده [English]

  • Abdulkhaleq Fasihi
چکیده [English]

Indeed studying the philosophical ideas of a philosopher requires a sufficient knowledge of the logics governing those ideas and their basic principles. Likewise, the separation of entity and essence which is one of the significant philosophical issues in Avicenna’s philosophy is only explicable and interpretable by means of an appropriate knowledge of the significance of entity and essence in this philosophy and based on its principles. In addition to its specific meaning (i.e. the nature of things), the issue of essence in Avicenna’s philosophy enjoys two other important roles, which are the “analysis” and “positing” of Divine Knowledge. The separation of entity and essence occurs in the realm of analysis but its scientific positing about the Divine Knowledge determines its ontological aspect. The important point in the interpretation of the relationship between entity and essence is the determination of the nature of entity which shows the fact that it is created by the essence and this is the concept of entity and not the entity itself. The present paper seeks to describe and analyze the aforementioned issue through the principles of Avicenna’s philosophy.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • entity
  • Essence
  • Separation
  • Gilson