دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مرداد 1392 
وحدت وجود از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 25-49

سیدمحمود نبویان؛ سیدمحمدمهدی نبویان


سیاست در اندیشه فارابی

صفحه 147-173

سیدمحمدتقی چاوشی؛ سیدآصف احسانی