نقد دیدگاه هوبرت دریفوس مبنی بر تقدم هایدگر بر کوهن در طرح علم هنجاری و انقلاب‌های علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله در صدد اثبات این مطلب است که بر خلاف ادعای هوبرت دریفوس مبنی بر تقدم هایدگر بر کوهن در طرح ایده علم هنجاری و انقلاب‌های علمی، هیچ رابطه‌ای میان دیدگاه فلسفی هایدگر در باب علم مدرن و فلسفه علم کوهن وجود ندارد و بنابراین، نوبت به سخن گفتن از تقدم هایدگر بر کوهن در مباحثی که مطرح شد نمی‌رسد. برای نیل به این مقصود، ابتدا دیدگاه هایدگر درباره ماهیت علم مدرن را مطرح می‌کنیم. سپس به تبیین و نقد دیدگاه دریفوس درباره تقدم هایدگر بر کوهن در بحث از علم هنجاری می‌پرداز‌یم. بعد از آن، نظر دریفوس در باب تقدم هایدگر بر کوهن در طرح ایده‌ی انقلاب علمی را نقد و بررسی می‌کنیم و در پایان نتیجه‌گیری حاصل از مطالب مطروحه را بیان می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Hubert Dreyfus’s View Indicating the Precedence of Heidegger to kuhn in Discussing the Normative Sciences and Scientific Revolutions

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamidreza Sa’aadat Niaaki
  • Seyed Mohammad Taqi Chavoshi
چکیده [English]

This paper seeks to substantiate the fact that, contrary to the claims made by Hubert Dreyfus that indicate the precedence of Heidegger to kuhn in discussing the idea of normative sciences and scientific revolutions, there is no relationship between Heidegger’s philosophical idea with regard to modern science and kuhn’s philosophy of science, hence, there will be no room, whatsoever, for talking about Heidegger’s precedence to kuhn concerning the aforementioned issues. To this end, first Heidegger’s view concerning the nature of modern science will be discussed. Then, a review of Dreyfus’s view with regard to Heidegger’s precedence to kuhn in presenting their ideas about normative science will be presented. Following this discussion, Dreyfus’s view about the precedence of Heidegger to kuhn in discussing the idea of scientific revolution will be reviewed and, finally, a conclusion, based on all the discussions presented in the paper, will be made.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm
  • normative science
  • scientific revolutions
  • the history of metaphysics
  • ignoring the existence