دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، بهمن 1393، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی

بساطت وجود در حکمت متعالیه و مشاء

صفحه 5-26

محمد عبا س زاده جهرمی؛ غلامرضا فیاضی


اصل ترکیب معنا در اندیشه فارابی

صفحه 27-52

بهاء الدین موحد ابطحی؛ لطف الله نبوی؛ سید محمدعلی حجتی