نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه درباره حسن و قبح عقلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در میان فلاسفه، مشهور است که اصل حسن و قبح عقلی، امری مشهور و از آرای محموده است و اعتباری جز بنای عقلا ندارد؛ و از این رو، در جدل قابل استفاده است. اما به نظر می‌‌‌‌‌رسد این اصل، یکی از یقینیات است و در برهان قابل استفاده می‌‌‌‌‌باشد. در این مقاله ابتدا دیدگاه مشهور فلاسفه نقد شده و نیز توجیهات مربوط به این دیدگاه ناصواب ذکر شده است. در مرحلۀ بعد، دو دیدگاه معاصر دربارۀ معیار حسن و قبح عقلی، بررسی شده و در نهایت، دیدگاه «بدیهی بودن حسن و قبح قضایای ذاتی عقل عملی» برگزیده و تبیین شده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Philosophers’ View on Rational Good and Evil

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Mousavi Raad
  • Seyed Jaber Mousavi Raad
چکیده [English]

It is widely held by the philosophers that the principle of rational good and evil is an accepted truth and a view welcomed by all and it is reliable and a valid truth based solely on the views of the wise thinker; this is why it can be used in dialectics. However, it seems to be among the evident premises and thus being capable of being used in demonstrative reasoning. In this paper, first the widely held view of the philosophers has been studied and criticized and the pretexts of this undue view have been specified. Second, the two contemporary views on the criterion for the rational good and evil have been studied and finally the viewpoint that maintains “the good and evil of the inherent propositions of the experimental intellect is self-evident” has been chosen and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Good and Evil
  • The Relationship of Ethics with Religion
  • The Philosophy of Islamic Ethics
  • The Axioms of the Experimental Intellect