دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، بهمن 1394 
تبیین شناخت شناسانة علیّت در حکمت متعالیه

صفحه 87-112

محمّدرضا بهتاش؛ علی کرباسی زاده؛ یوسف شاقول