معقولات ثانی در اندیشهٴ حکما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دانش‌های حسی و جزئی، گرچه ارزشمندند، ارزش علوم به معقولات، و هویت و کمال انسان به معرفت عقلانی است.
انسان در فرایند تکامل و تعالی خود با حرکت جوهری، وادی حقایق جزئیِ محسوس و متخیل را پیموده و گرد و غبار مادیت و جزئیت را از ساحت قوهٴ تفکر خود شسته، به بارگاه ملکهٴ عقل و حقایق کلی و معقولات اولی بار می‌یابد و با این تمهید و ارتقای وجودی به نقطهٴ آغازین حقیقت انسانی خود، یعنی عقل بالفعل و ادراک حقایق و معقولات ثانوی و غیراولی هستی دست می‌یابد.
در علوم تجربی ورود به وادی علم، در گرو معقولات است و در علوم تجریدی نیز دانش‌ها در گرو معقولات ثانوی هستند. علم منطق که میزان درست اندیشیدن است، با معقولات ثانی منطقی تأمین می‌شود و فلسفه نیز که علم هستی‌شناسی و احکام وجود است، با معقولات ثانی فلسفی تحقق می‌یابد.
از این رو شناخت حقیقت و نحوهٴ وجود معقول ثانی، از دو منظر معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی، اهمیت و ضرورت دارد. در این نوشتار به این موضوع مهم در گذر اندیشهٴ حکمای اسلامی پرداخته می‌شود و در آن، مبادی تصوری بحث و اقسام معقولات ثانی، جایگاه طرح بحث معقولات ثانی در فلسفه، آرای حکمای مشرب‌های فلسفیِ مشّاء، اشراق و حکمت متعالیه دربارهٴ معقولات ثانی و نظر متوسط و نهایی مرحوم صدرالمتألهین، و در پایان تحلیلی تحقیقی از منظر حکمت متعالیه درباره نحوهٴ وجود معقولات ثانی فلسفی ارائه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A History of Secondary Intelligibles in the Thought of Muslim Philosophers

نویسنده [English]

  • Murtaza Waiz Jawadi
چکیده [English]

While sciences pertaining to the sensory and particular realm are in some ways valuable, the true worth of knowledge not only depends upon the intelligible and intellectual order, but it can be said that the very identity and perfection of man issues from his intellectual understanding. Man, in his arc of ascent, perfection and transcendence, and by way of trans-substantial motion, moves from the world of sensible and imaginal particulars to the realm of the intellects, the universals and the primary intelligibles. In this manner, and by an existential culmination, he reaches the origin of his human reality—the active intellect—and thereby finds access to the secondary intelligibles. The cognitive content of the experimental sciences is acquired by way of the intelligibles in general, while that of metaphysics is indebted to the secondary intelligibles in particular. Similarly, logic is founded upon the secondary logical intelligibles while philosophy subsists by way of the secondary philosophical intelligibles. Hence understanding the reality and modality of existence of secondary intelligibles—both from an ontological and an epistemological perspective—becomes quintessential. This article goes over the history and follows the development of this important subject in the thought of Muslim philosophers. It begins by presenting the conceptual foundations of the discussion in hand and continues by outlining the types and divisions of secondary intelligibles. It looks at how the subject was handled by Islamic philosophy by surveying the views of the Peripatetics, the Illuminationists, and the Transcendent Philosophers. The paper presents the intermediate and advanced opinions of MullÁ ÑadrÁ and ends with an introspective analysis of the modality of existence of the secondary philosophical intelligibles from the perspective of Transcendent Philosophy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • intelligible
  • primary and secondary intelligibles
  • secondary logical intelligibles
  • secondary philosophical intelligibles