دیدگاه‌های غزالی درباره قاعدهٴ الواحد و نقد آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله از دو بخش تشکیل می‌گردد: بخش اول با تبیین اجمالی مضمون قاعدهٴ الواحد و سیر تاریخی آن آغاز می‌شود و با نگاهی گذرا به شرایط اجتماعی و جهان فکری غزالی، ادامه خواهد یافت. بخش دوم نیز به طرح و نقد دیدگاه‌های غزالی در باب اصل قاعدهٴ الواحد و نیز تطبیق آن بر خداوند اختصاص دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ghazali’s Views on the Rule of ‘Al-Wahid...’: Analysis and Critique

نویسنده [English]

  • Mohsen Miri
چکیده [English]

This article is divided into two parts: Part one explains in general the gist of the Rule of ‘Al-WÁÎid’ and then follows its historical development until the time of Ghazali—outlining the social and intellectual milieu of the period; Part two critiques Ghazali’s views with respect to the Rule of ‘Al- WÁÎid’ itself, as well as its application to God.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazali
  • Rule of ‘Al- WÁÎid’
  • the first emanation
  • Intellect
  • expansive effusion