تبیین برخی از مطالب منزلت عقل در هندسهٴ معرفت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نسبت میان «عقل و ایمان» یا «علم و دین» موضوعی است که از گذشته‌های دور ذهن اندیشه‌ورزان را به خود مشغول داشته و دیدگاه‌های متنوع و مختلفی از سوی صاحب‌نظران در این باب ارائه شده است. یکی از نظریات مهم و بدیع در این باب، از آنِ حضرت استاد آیة الله جوادی آملی a است که در کتاب منزلت عقل در هندسهٴ معرفت دینی بازتاب یافته است. پس از نشر این اثر، مقاله‌ای با عنوان «جایگاه عقل و وحی در هندسهٴ معرفت بشری» در فصلنامهٴ معرفت فلسفی، شمارهٴ 24 منتشر گردید که در آن تأملات و پرسش‌هایی در خصوص این کتاب مطرح شده بود. مقالهٴ حاضر حاوی نکات و توضیحاتی ناظر به آن تأملات و پرسش‌ها است.

عنوان مقاله [English]

A Reflection upon the Station of the Intellect in the Matrix of Religious Understanding

نویسنده [English]

  • Àyatullah JawÁdi Àmuli
چکیده [English]

The relation between ‘reason’ and ‘faith’ or between ‘science’ and ‘religion’ is a subject that has occupied the minds of thinkers for a very long time, giving rise to many and various views. One of the most important and novel views in this regard is the one posited by ÀyatullÁh JawÁdÐ ÀmulÐ in his book The Station of the Intellect in the Matrix of Religious Understanding. After the publication of this book an article, titled “The Position of the Intellect and Revelation in the Matrix of Human Understanding,” appeared in the journal Philosophical Knowledge, no. 24, which raised certain questions about the book and suggested points for further consideration. The present treatise contains explanations that respond to the questions and points raised in the aforementioned article.
 Editor-in-Chief