معاد، نبوت و امامت در رسالهٔ اعتقادات شیخ صدوق و شیخ مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شیخ صدوق و شیخ مفید، دو متکلم متقدم امامیه، با بررسی موضوعات مختلف در حیطه اصول دین، و با رویکرد اعتقادی شیعه، مجموعه‌ای از دریافت‌ها و نگرش‌هایشان را در اختیار آیندگان گذاشته‌اند. بازخوانی مداوم و مکرر اندیشه‌های پیشینیان، خصوصا در مواردی که قدمت، اهمیت ویژه و اعتباردهنده دارد، آرای خالص و دست نخورده‌تری را در اختیار محققان قرار می‌دهد. ازاین‌رو حائز اهمیت فراوان است.
در این مقاله به مقایسه و تحلیل دیدگاه‌های صدوق و مفید در سه اصل معاد، نبوت و امامت می‌پردازیم. در بحث معاد، هم‌رأیی غالب شده است، برخلاف مباحث نبوت و امامت، که اختلاف نظرهای چشم‌گیری در آن دیده می‌شود. مقاله با محوریت رسالهٔ الاعتقادات صدوق و تصحیح الاعتقاد مفید، ضمن بررسی دیگر آثار آنان، رأی این دو را در اصول مذکور مقایسه و ارزیابی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resurrection, Prophethood, and leadership in the al-RisÁlat al-IÝtiqÁdÁt of al-shaykh al-sadÙq and al-Shaykh al-Mufid

نویسنده [English]

  • FurÙgh RahimpÙr
چکیده [English]

al-shaykh al-sadÙq and al-Shaykh al-Mufid, the two early Imami theologians, examining a variety of issues in the sphere of the fundamentals of religious belief (uÒÙl-i DÐn), and with a ShiÝite doctrinal approach, have bequeathed to posterity some of their findings and insights. Constant examination of the thoughts of the predecessors, particularly when the antiquity becomes highly significant and validating, makes purer views available to scholars. Thus it is of great importance.
      This article attempts to compare and analyze the positions of al-shaykh al-sadÙq and al-Shaykh al-Mufid concerning the three religious principles of resurrection, prophethood and leadership. In the discussion of the resurrection there is a widespread agreement, despite the discussions of prophethood and leadership, in which there are considerable disagreements. This article, focusing on the RisÁlat al-IÝtiqÁdÁt of al-shaykh al-sadÙq and TashÎh al-IÝtiqÁd of al-Shaykh al-MufÐd, and exploring their other works, undertakes to compare and examine the positions of the two in the afore-mentioned doctrines.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-shaykh al-sadÙq and al-Shaykh al-Mufid
  • RisÁlat al-IÝtiqÁdÁt
  • TashÎh al-IÝtiqÁd
  • resurrection
  • prophethood
  • leadership