تبیین سعادت قصوی از منظر مسکویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسکویه، علاوه بر بیان دیدگاه خودش دربارهٔ سعادت قصوی، دیدگاه حکیمان سلف را دربارهٔ این مسئله گزارش می‌کند و دیدگاه‌های فیثاغورث، سقراط، افلاطون و ارسطو را برمی‌رسد. برای تبیین دیدگاه مسکویه دربارهٔ سعادت قصوی، می‌توان بیان او را به دو قسمت سلبی و ثبوتی تقسیم کرد: بر اساس بیان سلبی او، حصول سعادت قصوی در تمتع از لذات حسی نیست. بر اساس بیان ثبوتی او شش ملاک (رسیدن به افق فرشتگان، دریافت حکمت از ساکنان ملأ اعلی، حرکت شوقی و عشقی به سوی خدا، دستیابی به کمال نهایی در دو بعد نظری و عملی، رسیدن به نعم بی‌حد و حصر بهشت، و تقرب به خدا) وجود دارد. نگارنده بر این باور است که این ملاک‌ها مانعة الجمع نیستند، بلکه امکان جمع این ملاک‌ها وجود دارد. گرچه برخی از این ملاک‌ها قابل نقد هستند، اما در مجموع این ملاک‌ها، مبین تأثر شدید مسکویه از دین مقدس اسلام است.
سعادت قصوی، کمال نهایی، نظری و عملی، تقرب به خدا، بهشت، مسکویه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sublime Happiness According to Ibn Miskawayh

نویسنده [English]

  • AynullÁh KhÁdemi
چکیده [English]

In addition to describing his own positions about sublime happiness (al-saÝÁdat al-quÒwÁ), Ibn Miskawayh gives an account of the views of the earlier philosophers and explores the views of Pythagoras, Socrates, Plato and Aristotle. To explain the views of Ibn Miskawayh about sublime happiness, his account can be divided into two negative and positive sections: according to his negative account, the attainment of sublime happiness is not enjoyment of physical pleasures. As in his negative explanation, sublime happiness would not lie in the attainment of happiness. And in the positive explanation there are six criteria (attainment of horizons of angels, receiving wisdom from inhabitants of the Highest Chiefs (al-malaÞ al-aÝlÁ), loving movement towards God, achieving ultimate perfection in the two theoretical and practical dimensions, the attainment of unlimited blessings of paradise and seeking to be nearer to God). The author argues that these criteria are not mutually exclusive, rather they can be brought together. Although some of these criteria are vulnerable to criticism, overall they are indicative of Ibn Miskawayh’s strong influence by the sacred religion of Islam.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sublime happiness
  • final perfection
  • theoretical and practical
  • seeking to be nearer to god
  • Paradise
  • Ibn Miskawayh