نقد و بررسی مبانی تجربه‌گرایی در علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

«تجربه‌گرایی» به عنوان اولین رویکرد در علوم انسانی، مورد توجه دانشمندان این عرصه قرار گرفت، و هنوز هم،‌ باوجود نقدها و رقیب‌های جدی، روش غالب در تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی است. موافقان و مخالفان تجربه‌گرایی در علوم انسانی از شیوه‌ها و راهبردهای مختلفی برای اثبات نظر خویش و ابطال نظریات مخالف بهره برده‌اند: از تغییر در موضوع علوم انسانی، تا تحول در هدف آنها، تا دگرگونی در مبانی هستی‌شناختی یا معرفت‌شناختی آنها. به نظر می‌رسد نکته‌ای کلیدی که منتقدان تجربه‌گرایی در علوم انسانی از آن غفلت ورزیده‌اند، بررسی و تحلیل ماهیت موضوع علوم انسانی و لوازم روش‌شناختی آن است.‌ توجه به این نکته می‌تواند برخی کاستی‌های تجربه‌گرایی را آشکار کند.
نقطهٔ عزیمت این مقاله را این اصل روش‌شناختی تشکیل می‌دهد که روش هر علم وابسته به موضوع آن است، و ماهیت موضوع است که نوع روش تحقیق مناسب را تعیین می‌کند. بر این اساس، سعی می‌شود تا ماهیت موضوع علوم انسانی، تحلیل، و عدم تناسب روش تجربی با آن نشان داده شود. راهبرد این نوشتار برای این کار، تحلیل منطقی مفاهیمی است که در موضوعات مسائل علوم انسانی به‌کار می‌روند تا نشان دهد این موضوعات شامل مفاهیمی از سنخ معقولات اولیٰ، معقولات ثانیهٔ منطقی، و اعتباریات محض‌اند و مطالعهٔ هر دسته از آنها نیازمند روشی ویژه و منحصربه‌فرد می‌باشد. از این‌رو، پیشنهاد نوشتار حاضر، آن است که روش تجربی هرچند در بررسی و مطالعهٔ برخی از موضوعات علوم انسانی، کارآیی محدود و مناسب خود را دارد، لکن نمی‌تواند به عنوان تنها روش مطلوب و مفید در این علوم مورد تأکید و توجه قرار گیرد؛ بلکه عمدهٔ مسائل علوم انسانی به روش‌هایی دیگر نیازمندند تا بتوانند همهٔ موضوعات خویش را بررسی کرده، به اهداف خود دست یابند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Principles of Empiricism in Humanities

نویسنده [English]

  • Ali Mesbah
چکیده [English]

“Empiricism” as the first approach in the humanities, attracted the attention of the scholars of this area, and in spite of the criticisms and serious rivals, is still predominant in the scholarships relevant to the humanities and social sciences. Adherents and opponents of empiricism in the humanities have made use of various approaches and ways to prove their own views and to refute the arguments of the opponents: from a shift in the subject of humanities to the progress in their goals and to the transformation of their ontological and epistemological bases. A key point overlooked by the critics of empiricism in humanities, seems to be the investigation of the nature of the subject of humanities and its methodological implications. Paying attention to this point can reveal a number of the shortcomings of empiricism.
      The point of departure of this article is the methodological principle that the method of each science is related to its subject, and it is the nature of the subject that determines the appropriate research method. Accordingly, it tries to analyze the nature of the subject of the humanities and to show that it does not fit the empirical method. The approach of this study is logical analysis of the notions employed in the subjects of the questions of humanities in order to illustrate that these issues include such concepts as primary intelligibles, logical secondary intelligibles, and imaginary mental matters (iÝtibÁrÐyyÁt), the study of each of which needs a specific and unique method. Hence, the suggestion of the present article is that although the empirical method, in the study of some of the subjects of humanities has its own appropriate and limited efficiency, it cannot be considered and emphasized as the only helpful and favorable method; but, a significant part of the questions of the humanities involves other ways in order to be able to explore all of their subjects and achieve their goals.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanities
  • Empiricism
  • methodology
  • criticism
  • primary intelligibles
  • logical secondary intelligibles
  • and imaginary mental matters (iÝtibÁriyyÁt)