چگونگی بازتولید فلسفه‌های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه اثبات اینکه بسیاری از آموزه‌های علوم انسانی مدرن، با آموزه‌های اسلامی ناسازگار است و تحول در این علوم، امری ضروری است، کار دشواری نیست. آنچه دشوار است تبیین این نکته است که چگونه می‌توان این تحول را، نه با نگاه خام و گذاشتن چند آیه و روایت در کنار متون جدید، بلکه با استمداد از علوم و اندیشه‌های اسلامی‌ای که حاصل قرن‌ها تلاش علمی اندیشمندان مسلمان بوده و در تعاملی پویا با اندیشه‌های معاصر، رقم زد. اگرچه این تحول‌بخشی نیازمند استمداد از بسیاری از دانش‌های سنتی مسلمانان است، اما هدف مقالهٔ حاضر، این است که فقط شیوه و میزان کمک «فلسفهٔ اسلامی موجود» به تحول‌آفرینی در علوم انسانی مدرن را مورد بحث قرار دهد.
در طبقه‌بندی‌های سنتی علوم، به دلیل پذیرش ماهیت سلسله ‌مراتبی دانش‌ها، «فلسفهٔ اولی» ‌مادر علوم شمرده می‌شد، و به لحاظ معرفت‌شناختی، شایستگی این را دارد که پشتوانهٔ تمام علوم دیگر قرار گیرد. با انحطاط مابعدالطبیعه در دوران جدید و القای بن‌بست در عرصه وجودشناسی، فلسفه به مثابهٔ علم وجودشناسی رسما کنار زده شد، و تقدم فلسفه بر سایر علوم زیر سؤال رفت؛ اما در پس پرده، وجودشناسی ماتریالیستی زیربنای علوم گردید و با غلبه یافتن پیش‌فرض‌هایی همچون مادی و متباین دانستن وجود انسان‌ها و کنار گذاشتن مبحث علیت غایی در تحلیل واقعیات انسانی، استقلال و اصالت فلسفی بسیاری از مباحث علوم انسانی زیر سؤال رفت و فضای قراردادانگاری و تبعیت از اعتباریاتِ بی‌ضابطه غلبه یافت و مباحث این دسته از علوم، به یک سلسله مباحث حسی و قراردادی آمیخته با پیش‌داوری‌های ماتریالیستی در باب ماهیت انسان، فروکاسته شد.
این مقاله می‌کوشد با تبیین الگوی مطالعه وجودشناختی در بررسی امور خاص، نشان ‌دهد که چگونه «وجودشناسی مضاف» می‌تواند الگوی موجهی برای تحقیق در عرصهٔ «فلسفه‌های مضاف» (فلسفه روان‌شناسی، فلسفهٔ اقتصاد، و...) باشد؛ و نیز اینکه چگونه تحول‌آفرینی در علوم انسانی مدرن، نیازمند بهره‌مندی از چنین «فلسفه‌های مضاف»‌ی است. همچنین با نشان دادن مصادیقی از تحقق یافتن چنین وجودشناسی‌های مضافی در تاریخ اندیشهٔ اسلامی، و ارائه مصادیقی از ورود این گونه مباحث در نقد و اصلاح علوم انسانی جدید، امکان عملی چنین الگویی را آشکارتر سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rebirth of the Philosophies of Humanities With Respect to the Islamic Philosophy

نویسنده [English]

  • Husain SÙzanchi
چکیده [English]

Today, proving that most of the doctrines of the modern humanities is incompatible with the Islamic teachings and that enhancing development in it is necessary, is not an easy task. What is harder and more difficult is description of this point that how can this development, not by a superficial attitude and recourse to the Qur’anic verses and Islamic traditions, but by appealing to the Islamic thought and learning which is the outcome of centuries of scholarly activities of Muslim intellectuals and strong interaction with contemporary thoughts, be taken place?. Although bringing such a development requires the help of a large number of the Islamic traditional sciences, the present article is just aimed at dealing with the manner and extent of contributing “the contemporary Islamic philosophy” in the development of modern humanities.
       In the traditional classification of knowledge, “First Philosophy”, because of admittance of the hierarchical nature of knowledge, was considered as the “mother of sciences” so that, epistemologically, it could support all other sciences. With the decline of metaphysics in the modern times as well as inculcating the idea that the ontology has ended up, the philosophy as ontology was formally excluded and its priority over other sciences was challenged; but, materialistic ontology, behind a curtain, became an underlying basis of sciences and by predominance of presuppositions as material, taking the existence of humans as divergent, and the exclusion of ultimate causality in analyzing human realities, the philosophical independence and principality of much of the discussions related to humanities, were questioned. Also, the idea of conventionality and adherence to fictitious entities dominated, reducing the discussions of these groups of sciences to a series of physical and conventional issues combined with materialistic presuppositions concerning the essence of human being.
       Describing the model of ontological study in exploring specific affairs, this article attempts to demonstrate that how “applied ontologies” can be a justified model for scholarship in the sphere of “applied philosophies” (philosophy of psychology, philosophy of economics, and so on), and how progress in modern humanities would be in need of such applied philosophies. Likewise, showing cases of the realization of such applied ontologies in the history of Islamic thought, as well as giving instances of introducing such topics in criticizing and refinement of modern humanities,makes the practical possibility of such a model more obvious.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • applied philosophy
  • philosophy of science
  • ontology
  • humanities
  • philosophy of humanities
  • classification of knowledge