تحلیل وجوه معناشناختی، منطقی، معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی نظریه‌ اعتباریات علامه‌ طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظریه‌ٔ اعتباریات، از جمله دیدگاه‌های بدیع و ابتکاری علامهٔ طباطبایی است که هنوز آن‌گونه که شایسته است، مورد تحلیل و موشکافی قرار نگرفته است. یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در تبیین دیدگاه علامه در باب اعتباریات، توجه به تعدّد و تنوّع مفاهیم و مطالب مطروحه در آثار متعدد علامه طباطبایی است. فرض بنیادین این پژوهش، آن است که آنچه علامه طباطبایی در ذیل مبحث اعتباریات مطرح کرده‌اند، دربردارندهٔ مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نظریه‌های خُردتر در حوزه‌های مختلف معناشناسی، منطق، معرفت‌شناسی و وجودشناسی است و تنها شامل برخی مسائل فلسفهٔ اخلاق یا مسئلهٔ تقسیم انواع ادراک به ادراکات اعتباری و حقیقی نمی‌شود. براین‌پایه، این مقاله می‌کوشد با بازخوانی و تحلیل بیانات علامه در این زمینه، به تفکیک ابعاد و ساحت‌های مختلف معناشناختی، منطقی، معرفت‌شناختی و وجودشناختی مبحث اعتباریات و دسته‌بندی مدعیات مرحوم علامه در هر یک از این حوزه‌ها پرداخته، قدمی در جهت تبیینی دقیق‌تر این نظریه و ابعاد متنوع آن بردارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Semantic, Logical, Epistemological and Ontological Aspects of The Theory of tabÁtabÁi’s Imaginary Mental Matters

نویسنده [English]

  • Ali Latifi
چکیده [English]

The theory of imaginary mental matters (IÝtibÁriyyÁt), is one of the new and innovative viewpoints of ÝAllÁma tabÁtabÁi, which has not yet been properly analysed and investigated. An important step in describing his veiw about the imaginary mental matters, is paying attention to the variety of concepts and questions addressed in his various works. The primary supposition of this study is that what ÝAllÁma tabÁtabÁi has put forward in the discussion of imaginary mental matters, includes a range of minor views and theories in various semantic, logical, epistemological and ontological spheres, and would not just incorporate some questions of philosophy of ethics or the issue of the division of types of perception into the real and imaginary mental. On this basis, the prsesnt article tries, by re-examination and analysing the Allama’s arguments in this field, to separate various semantic, logical, epistemological and ontological dimensions of IÝtibÁriyyÁt and to classify the claims of the late ÝAllÁma in each sphere, so that, to be able to descibe this theory and its various aspects more carefully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the theory of imaginary mental matters
  • ÝAllÁma tabÁtabÁi
  • epistemological ontology
  • Logic
  • Epistemology
  • Practical Wisdom