هستی‌شناسی اجتماعی در تفکر علامهٴ شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائهٔ یک تحلیل ساختاریافته و منظومه‌وار از نظریات پراکندهٔ استاد مطهری دربارهٔ «هستی‌شناسی اجتماعی» است. هستی‌شناسی اجتماعی (بحث فلسفی در قلمرو مبادی و مبانی هستی‌شناختی علم اجتماعی)، یکی از موضوعات عمدهٔ فلسفهٔ علم اجتماعی است. به این ترتیب، پرسش اصلی مقالهٔ پیش رو این است که آیت‌الله مطهری چه پاسخ‌هایی به مسائل هستی‌شناختی «فلسفهٔ علم اجتماعی» داده است؟ از میان مباحث مربوط به بحث هستی‌شناسی اجتماعی، چهار مقولهٔ بنیادی مطالعه شده است: «انسان‌شناسی اجتماعی»؛ «هویت‌پژوهی فلسفی جامعه»؛ و «علیّت در جهان اجتماعی» و «مضمون دگرگونی‌های اجتماعی». در بخش انسان‌شناسی اجتماعی مشخص شده باورمندی به گونه‌ای خاص از معانی ذهنی در کنشگران اجتماعی و هویت‌مندی پیشااجتماعی، تأثیر عمیقی بر تبیین اجتماعی می‌نهد. در بخش دوم مقاله، ثابت شده که علامه مطهری برای جامعه، «وجود حقیقی» قائل است؛ اما در عین حال، فرد را مستحیل در جامعه نمی‌انگارد و برای فرد، «استقلال نسبی» از ساختارهای اجتماعی را می‌پذیرد. در بخش «علیّت در جهان اجتماعی» گفته می‌شود که از نظر آیت‌الله، در جهان اجتماعی، رابطهٔ علیت وجود دارد، اما علل، محدود به علل مادّی نیست؛ بلکه «علل معنوی و غیرمادّی» نیز در تحولات اجتماعی، مدخلیت دارند. در بخش پایانی نیز آمده است که آیت‌الله شهید، برای پاره‌ای از «دگرگونی‌های اجتماعی»، هویتی از نوع نزاع حق و باطل قائل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Ontology in View of Allameh Motahhari

نویسندگان [English]

  • Abbas Keshavarz Shokri
  • Zahed Ghaffari Hashjin
  • Mahdi Jamshidi
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to present a structured and systematic analysis on the dispersing comments of Ostad Motahhari (RA) on the subject of “social ontology”. The main point of this paper is to investigate Ayatullah Motahhari's answers to the ontological arguments on the “philosophy of social science”. Among the issues discussed in social ontology, four fundamental issues have been studied including “social anthropology”, “philosophical identity studies of the society”, “causality in the social world” and “the theme of social changes”. It is a belief in social anthropology that there exists a special kind of belief to “subjective qualities” in social activists, and pre-social identity will have a profound impact on the social explanation. In the second part of the paper it will be proven that Allameh Motahhari (RA) considers the society as “a real existence”, however he does not regard individuals assimilated into the community but he believes that every individual has a “relative independence” in the social structure. In the section of “causality in the social world” it is said that in view of Ayatullah, there exists a causal relationship within the social world; however the causes in question are not limited to the material ones, but the spiritual and immaterial causes also influence on social changes. In the final section, it has been discussed that the Ayatullah regards “social changes” as a special identity out of the conflict between the truth and falsehood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Science
  • social world
  • social ontology
  • social anthropology
  • social activists
  • social structures
  • causal mechanism