شریعت و سیاست در حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله در پاسخ به مسألهٔ «رابطهٔ شریعت و سیاست در حکمت متعالیه» با بحث در این زمینه به تبیین تمایزهای چهارگانهٔ (تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غایت، تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال) این دو مقوله از نظر ملاصدرا می‌پردازد. توجه به تحلیل بحث از منظر رابطهٔ نفس و بدن از نوآوری‌های این بحث است که رابطهٔ شریعت و سیاست همان گونه که خود ملاصدرا تصریح می‌کند، در رابطهٔ نفس و بدن تحلیل شده است. همچنین در ادامه، این بحث از منظر نظریهٔ حرکت جوهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مباحث ملاصدرا برجستگی دارد، این است که وی پایان سیاست را آغاز شریعت می‌داند. از همین منظر می‌توان گفت که قدرت‌گیری شریعت، با زمینه‌سازی سیاست و در زمینهٔ سیاست صورت می‌گیرد. تأکیدات بر این موضوع با توجه به بحث رابطهٔ «نفس و بدن» و «شریعت و سیاست» به طور مبسوط آمده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the Divine Law and Policy in the Transcendental Theosophy

نویسنده [English]

  • Sharif Lakzaei
چکیده [English]

This article tries to explain the relationship between the divine law and policy in the transcendentaltheosophy and also the four distinctions (difference in Origin, difference in Final Goal, difference in actions, and difference in passivity) of these two views of Mulla Sadra will be discussed. Paying attention to the analysis regarding the relationship between the body and soul is an innovation. In this paper as Mulla Sadra specifies, the relationship between the divine law and policy has been analyzed from the perspective of the relationship between the body and soul. In addition, this argument has been considered in terms of the theory of “substantial motion”. What is prominent in the Mulla Sadra's discussions is that he believes that the ultimate goal of the policy is to empower the divine law. So from this perspective, we can say that the policy prepares the ground for empowering divine law, which has been discussed in detail in this paper emphasizing on the relationship between the body and soul; and between the divine law and policy.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • divine law
  • Policy
  • transcendentaltheosophy