روش شناسی ادراکات اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

ادراکات حقیقی محصول انعکاس جهان خارج در افق ذهن‌اند؛ درحالی‌که ادراکات اعتباری محصول تطبیق مفهوم بر مصداق غیرحقیقی خودند؛ به‌همین‌دلیل، ادراک دانستن اعتباریات ازاساس همراه با نوعی تسامح است. ادراکات اعتباری هیچ‌گونه رابطۀ نفس‌الامری ندارند. روابط ادراکات اعتباری یا میان ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی، تابع جعل و قرارداد است؛ ازاین‌رو مراحل فکر در به‌دست آوردن ادراک اعتباری با مراحل فکر در به‌دست آوردن ادراک حقیقی و روش استنتاج در ادراکات اعتباری با روش استنتاج در ادراکات حقیقی متفاوت است. هیچ‌گاه نمی‌توان ادراک اعتباری را تولیدشدۀ ادراک حقیقی یا ادراک اعتباری دیگر دانست. اگرچه در برخی اشکال استدلالی، ادراکات اعتباری با یکدیگر رابطۀ استنتاجی دارند، این رابطه غیر از رابطه تولیدی ادراکات است. جنس استدلال در استدلال‌های اعتباری جدلی است. این جدلی بودن منحصر به ماده استدلال نیست، بلکه صورت استدلال نیز جدلی است. همین مسئله باعث می‌شود در استدلال‌های اعتباری بتوان از استدلال‌هایی نتیجه گرفت که عقیم‌اند؛ چون صورت استدلال همچون ماده استدلال در اعتباریات، اعتباری و تابع اعتبار معتبران است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Conventional Perceptions

نویسنده [English]

  • reza Mollai
چکیده [English]

Real perceptions are reflections of the external world, while conventional perceptions are the product of adapting a concept to its unreal example. For this reason, considering the conventional as a perception is fundamentally accompanied by a kind of tolerance. Conventional perceptions do not have any kind of noumenal relations. The relations between conventional perceptions, or conventional perceptions and real perceptions, are subordinate to their forgery and convention. Hence, the stages of thought for obtaining conventional perceptions are different from the stages of thought for obtaining real perceptions and the method of deduction in conventional perceptions from the method of deduction in real perceptions. One can never consider a conventional perception to be the product of a real perception or other conventional perceptions. Although, in some forms of argumentation, conventional perceptions have deductive relations with each other, these relations are different from the productive relations of perceptions. The conventional argumentation is polemic. This polemic nature is not just in the matter of argumentation, but the form of argumentation is also polemic. This makes it possible to derive conclusions from conventional arguments that are primarily sterile, since the form of argumentation, like the matter of argumentation, is conventional and subordinate to the convention of convention-makers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • conventionality
  • productive relation
  • form and matter of argumentation
ابن‌سینا (1404الف)،الشفا (الالهیات)، تصحیح سعید زاید، مکتبة آیةالله المرعشی، قم. 
ابن‌سینا (1404ب)، الشفا (المنطق) تصحیح سعید زاید، مکتبه آیه‌الله المرعشی، قم.
سروش، عبدالکریم (1385)، تفرج صنع، موسسه فرهنگی صراط، تهران.
صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (بی‌تا)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیه الاربعه(با حاشیه علامه طباطبائی)، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
طباطبایی، محمدحسین (1364)، اصول فلسفه و روش رئالیسم (با پاورقی‌های استاد مطهری)، صدرا، تهران.
طباطبایی، محمدحسین (1387الف)، اصول فلسفه رئالیسم‌، بوستان کتاب، قم.
طباطبایی، محمدحسین (1387ب)،رساله برهان، بوستان کتاب، قم.
طباطبایی، محمدحسین (بی‌تاالف)، نهایه الحکمه، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین به فم، قم.
طباطبایی، محمدحسین (بی‌تاب) تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن، بیروت.
طباطبایی، محمدحسین (بی‌تاج)، مجموعه رسائل العلامه الطباطبایی، محقق و مصحح: صباح ربیعی، باقیات، قم.
طوسی، خواجه‌نصیرالدین (1371)، ‌الجوهر النضید، تصحیح محسن بیدارفر، بیدار، قم.
طوسی، خواجه‌نصیرالدین (1375)،شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، البلاغة، قم. ‌
محقق سبزواری، (1369)، شرح المنظومة، تصحیح و تعلیق از آیت‌الله‌حسن‌زاده آملی، تحقیق و تقدیم از مسعود طالبی، نشر ناب، تهران. ‌
مصباح یزدی، محمدتقی (1366)، آموزش فلسفه، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
مطهری، مرتضی (بی‌تا) مجموعه آثار، صدرا، تهران.
مظفر، محمدرضا (1380)،المنطق، تحقیق و تعلیق: علی حسینی، نشر واریان، قم.