تتحقق پراکسیس بمثابه‌ی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

بحث از آزادی، امکان و لوازم تحقق آن یک امر فلسفی است. یکی از مسائل مهم مدرنیته نیز بحث درباره آزادی انسان است. معنای آزادی در طول تاریخ مدرنیته دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است اما می‌توان گفت ملاک محوری آزادی انسان در مدرنیته نوعی خودتعین‌بخشی انسان است؛ البته خود این ملاک نیز تغییر و تقریرهای مختلفی به خود دیده است. طرح آزادی در اندیشه مارکس با تحقق پراکسیس و ظهور انسان اجتماعی امکان‎پذیر می‎شود؛ انسانی‌که معنای زندگی را در خودتحقق‌بخشی و در قالب کار یافته است. از نظر مارکس ظهور پراکسیس غایت آزادی و تاریخ بوده و روایت تاریخ چیزی جز عمل آفرینش انسان نیست، پس ظهور پراکسیس با ظهور جامعه و تنها در وجهی اجتماعی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perxis realisation as freedom and the human foundation in the context of Marx's criticism of modernity

نویسندگان [English]

 • Ali Fotutian 1
 • ُSeyyed Saeed Zahed Zahedani 2
 • Majid Movahhed Majd 3
1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
2 Associate Professor of Sociology, Shiraz University
3 Professor of Sociology, Shiraz University
چکیده [English]

In this paper, the central issue that is followed is the discussion of freedom and its realization from the perspective of Marx. While the central issue in modernity is the realization of human freedom, this meaning of freedom has changed and changed throughout history. However, one can argue that the central criteria for human freedom in modernity is a kind of self-determination that this criterion has been affected by various changes. The presence of the grand praxis is the ultimate outcome of freedom and history from the perspective of Marx, and history is nothing but the work of man creation, but its rising face is nothing more than society, and in this sense it is possible to emerge as a social reappearance and only a social aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marx
 • Praxis
 • Sociology
 • Modernity
 • Freedom
 1. پینکارد، تری (1395) فلسفه آلمانی (میراث ایدئالیسم 1760-1860)، ترجمه ندا قطرویی، انتشارات ققنوس، تهران.
 2. چاووشی، محمد تقی ( دردست انتشار/ 1400) پدیدارشناسی روح بمثابه ادب انسان غربی،  روزگارنو، تهران.
 3. راک‌مور، تام (1384). مارکس پس از مارکسیسم، ترجمه شهرام خواجیان، انتشارات بازتاب نگار، تهران.
 4. فوئرباخ، لودویگ (1396) اصول فلسفه آینده، ترجمه امین قضایی، انتشارات آگاه، تهران.
 5. قاضی‌مرادی، حسن؛ عبادیان، محمود (1391) مقدمه‌ی رساله‌ی دکتری مارکس (اختلاف بین فلسفه‌ی دموکریتوس و اپیکور) نشر دات، تهران.
 6. کانت، ایمانوئل (1362) سنجش خرد ناب، ترجمه میر شمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
 7. لویت، کارل (1386) از هگل تا نیچه (انقلاب در اندیشه سده نوزدهم)، ترجمه حسن مرتضوی، نیکا، مشهد.
 8. مارکس، کارل (1394) دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آشتیان، تهران.
 9. مارکس،کارل؛ انگلس، فردریش (1377) ایدئولوژی آلمانی، ترجمه تیرداد نیکی، شرکت پژوهشی پیام پیروز، تهران.
 10. وود، آلن (1391) کارل مارکس، ترجمه شهناز مسمی پرست، انتشارات ققنوس، تهران.
  1. Hegel.G.W.F. (1977) The Difference between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy, Prepared and edited by: H.S.Harris and Walter Cerf. State University of New York Press.
  2. Hegel.G.W.F. (1999) lectures on the History of Philosophy, Trans: E.S.Haldane. In three volumes. Thoemes Press.
  3. Kant Immanuel (1989)   in: Reiss H ,1989,Kant’s Political Writing,Cambridge.
  4. Marx, Karl(1976). A Critique of Political Economy, volume 1. Trans. Fernbach. London
  5. Marx Karl, Engles Friedrich  (1975) Selected Correspondence, Moscow: Progress Publisher