کتاب شناسی: فلسفه عرفان: ذات‎گرایی و ساخت‏ گرایی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو ارشد، گروه فلسفه

2 دانشجوی دکتری پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر گروه عرفان پژوهشگاه علوم وحیانی معارج.

چکیده

درآمد پژوهش های دانشگاهی اخیر دربارۀ عرفان در تقارنی ایدئولوژیک بین دو مکتبِ تفسیریِ عرفان پایه ریزی شده اند: جاودان گرایی (ذات گرایی یا بی زمینه مندی)، ضدجاودان گرایی (ساخت گرایی، التفات گرایی، زمینه مندی). نگرش نخست، به کلیت تجربه عرفانی می پردازد؛ درحالی که عرفان در نگرش دوم، همانند دیگر تجربه های انسانی کاملاً مشروط تلقی می شود. من با تبیین معنای «عرفان» آغاز می کنم. سپس به تعریف و تصویر دو مکتب جاودان گرایی و ضدجاودان گرایی توسط استدلال های شاگردان برجستۀ آن می پردازم. نکته اینکه دو مکتب تفسیری، مغالطۀ فصل امر یا مغالطۀ جایگزین های منحصربه فردرا مرتکب می شوند؛ ازاین رو نمی توانند از مدعای خود عبور کنند؛ بنابراین در میان بحث، راهِ حل سومی را برای حلّ معارضات این دو مکتب و تکیه بر ویژگی ها و نکات مثبت آنان مطرح می کنم و به برخی مشکلات و معضلات تفسیرهای شاگردان و طرفداران این دو مکتب میپردازم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical philosophy: essentialism and constructivism

نویسندگان [English]

 • Randolph T. Dible 1
 • mahdi sadafi 2

کلیدواژه‌ها [English]

 • mystical
 • philosophy
 • essentialism
 • and
 • constructivism
 1. Fabbri, Renaud. “Introduction to the Perennialist School.” Religioperennis.org. Religio-Perennis, n.
 2. d. Web. 5 October 2009. URL:

http://www.religioperennis.org/documents/Fabbri/Perennialism.pdf.

 1. Flew, Anthony, 1979, “A Dictionary of Philosophy,” New York: St. Martin’s Press, 1979.
 2. Forman, Robert K. C. Ed. “The Innate Capacity.” New York: Oxford University Press, 1998.
 3. ---. “Mysticism, Mind, Consciousness.” Albany: State University of New York Press, 1999.
 4. ---. “Of Deserts and Doors: Methodology of the Study of Mysticism.” Sophia. Vol. 32, No.1. (1993): pp. 31-44.
 5. ---. “Paramaartha and the Modern Constructivists on Mysticism: Epistemological Monomorphism versus Duomorphism.” Philosophy East and West. Vol. 39, No. 4 (1989): pp. 393-418.
 6. ---. Ed. “The Problem of Pure Consciousness.” New York: Oxford University Press, 1990.
 7. Gellman, Jerome I. “Mysticism.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2004): Web. 11 November 2004.
 8. ---. “Mysticism and Religious Experience.” Oxford Handbook of Philosophy of Religion. Ed.
 9. Wainwright, William J. New York: Oxford University Press, 2005. 138-167.
 10. Guenon, Rene. “The Metaphysical Principles of the Infinitesimal Calculus.” New York: Sophia Perennis, 2003.
 11. Horowitz, Maryanne Cline. Ed. “New Dictionary of the History of Ideas.” New York: Charles Scribner’s Sons, 2005.
 12. Huxley, Aldous. “The Perennial Philosophy: An Interpretation of the Great Mystics, East and West.” New York: HarperCollins, 1944.
 13. Jackson, Roger R. “Matching Concepts: Deconstructive and Foundationalist Tendencies in Buddhist Thought.” Journal of the American Academy of Religion. Vol. 57, No. 3. (1989): pp. 561-589.
 14. Katz, Stephen T. Ed. “Mysticism and Language.” New York: Oxford University Press, 1992.
 15. ---. Ed. “Mysticism and Philosophical Analysis.” New York: Oxford University Press, 1978.
 16. ---. Ed. “Mysticism and Religious Traditions.” New York: Oxford University Press, 1983.
 17. Kimmel, Monica. Interpreting Mysticism. “An Evaluation of Stephen T. Katz’s Arguments Against a Common Core in Mysticism and Mystical Experience.” Ph.D. Dissertation. University of Gothenburg, 2008.
 18. Mahoney, Timothy A. “Contextualism, Decontextualism, and Perennialism: Suggestions for Expanding the Common Ground of the World’s Mystical Traditions.” Twentieth World Congress on Philosophy. Boston, Massachusetts. 10-15 August 1998. Paiedia Project On-Line, n.d., Web.
 19. Merrell-Wolff, Franklin. “Pathways Through to Space.” New York: The Julian Press, Inc., 1973.
 20. ---. “The Philosophy of Consciousness Without an Object.” New York: The Julian Press, Inc., 1973.
 21. Peirce, C. S. The Architecture of Theories. Buchler, Justus (Ed.), “Philosophical Writings of Peirce.” New York: Dover Publications, Inc., 1955.
 22. Schopenhauer, Arthur. “The World as Will and Representation.” New York: Dover, 1966.
 23. Smart, Ninian. “Understanding Mystical Experience,” pp. 12, in Katz (ed.), Mysticism and Philosophical Analysis, 1978.
 24. Spencer-Brown, George. “Laws of Form.” Germany: Bohmeier Verlag, 2008.
 25. Steuchius, Augustinus, De philosophia perenni sive veterum philosophorum cum theologia Christiana consensus libri X, 1540.
 26. Stoeber, Michael. “Theo-Monistic Mysticism.” New York: St. Martin’s Press, 1994. Print.
 27. ---. “Constructivist Epistemologie; Mysticism: A Critique and a Revision” Religious Studies. Vol. 28 (2001): pp. 107-116.
 28. Thackara, W. T. S. “The Perennial Philosophy.” Sunrise Magazine, April/ May 1984. Web. 05 October 2009.
 29. Whitehead, A. N., “Process and Reality.” London: McMillan, 1929. Corrected Edition. New York: The Free Press, 1978.