جوهر به‌ مثابه امر واقعی در فلسفه لاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه مفید قم

3 استادیار دانشگاه مفید قم.

چکیده

بحث لاک دربارۀ جوهر، دشواری‌های فراوانی دارد. وی ازیک‌سو، جوهر را ناشناخته‌ای تلقی می‌کند که فقط تصوری نسبی و مبهم از آن داریم؛ ازسوی‌دیگر، به فرضیۀ ذره‌ای[1] معتقد است که طبق آن، عالم واقع درنهایت، متشکل از اتم‌ها و ذرات مادی است. پرسش اصلی این است که جوهر برای لاک چه جایگاهی دارد. آیا واقعی است؟ یا فقط ذهنی است؟ آیا می‌توان جوهر را همان اتم‌ها و ذرات مادی دانست؟ به‌عبارتِ‌دیگر، چگونه این دو دیدگاه لاک، یعنی فرضیۀ ذره‌ای و ناشناخته بودن جوهر، سازگارند؟ برای رسیدن به پاسخ، ابتدا بحث جوهر را در فلسفۀ لاک به‌اختصار توضیح می‌دهیم و سپس پاسخ نگارنده را به مسئلۀ مزبور بررسی می‌کنیم. نگارنده متعقد است راهکار، تمایز حوزه‌های توجه لاک به جوهر (حوزۀ معرفت‌شناسانه) و فرضیۀ ذره‌ای (حوزۀ وجودشناسانه) است.
[1] . Corpuscularian hypothesis

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Substance as Reality in John Locke

نویسندگان [English]

 • Nazanin Zahra Bigdeli 1
 • Hamed Shivapour 3
1
2
3
چکیده [English]

Lock’s doctrine of substance has a lot of difficulties. On the one hand, He considers substance as an unknown thing of which we just have a relative and ambiguous representation. On the other hand, He believes in corpuscularian hypothesis in which the physical world ultimately consists of atoms and physical corpuscles. The main question for Locke is what the place of substance is; is it real, or just subjective? Can substance be considered the very atoms and physical corpuscles? In other words, how these two views of Locke, i.e., the corpuscularian and unknowable hypotheses of substance, are compatible? To get the answer, first, we briefly explain Lock’s doctrine of substance, and then evaluate the article author's response to the issue. The author believes that the solution is the distinction between Locke's fields of intention to substance (the epistemological domain) and corpuscularian hypothesis (the ontological domain).           

کلیدواژه‌ها [English]

 • Locke
 • Substance
 • corpuscularian hypothesis
 • qualities
 • Empiricism
 1. فارسی:

  1. لو، ای. جی. (1386)، راهنمای جستار در باب فاهمه بشری، مترجم: ابوالفضل حقیری، انتشارات حکمت، تهران.

  انگلیسی:

  1. Anthony, Kanu Ikechukwu (2012), The Problem of Substance in John Locke, American Journal of Social Issues & Humanities, Vol.2, pp. 133-141.
  2. Aristotle (1992), Categories, trans. by J. L. Ackrill. Oxford: Oxford University Press.
  3. Jolley, Nicholas (1999), Locke: His Philosophical Thought, Oxford: Oxford University Press.
  4. Lock, John (1974), An Essay Concerning Human Understanding, ed. P. H. Nidditch. Oxford: Clarendon Press.
  5. Lowe, E. J. (1995), Locke on Human Understanding, London & New York: Routledge.
  6. ______ (2005), Locke. London & New York: Routledge.
  7. McCann, Edwin (1995), Lock’s Philosophy of Body, USA: Cambridge University Press.
  8. ______ (2007), Locke on Substance, USA: Cambridge University Press.
  9. Mackie, J. L. (1974), Problems from Locke, Oxford: Oxford university press.
  10. Martin, C. B. (1980), ‘Substance Substantiated’, Australasian Journal of Philosophy Vol.58, pp.3-10