اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی واعظ جوادی

فلسفه استاد حوزه علمیه

www.esra.ir
javadi-mqom.ac.ir
02537782001

سردبیر

محمدتقی چاوشی

فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

isramags.ir/
m.tschawuschiihcs.ac.ir
02518872001

دبیر تخصصی

هادی یساقی

فلسفه کارشناسی ارشد/ خارج حوزه

yasaqihadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد واعظی

فلسفه استاد دانشگاه باقرالعلوم

vaezibou.ac.ir

حمید پارسانیا

فلسفه دانشیار دانشگاه تهران

h.parsaniaut.ac.ir
02537782001

غلامرضا فیاضی

فلسفه استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

fayyaziutq.ac.ir
02537782001

مسعود آذربایجانی

استادپژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

mazarbayejani110yahoo.com

محسن قمی

فلسفه دانشیاردانشگاه باقرالعلوم (ع)

gomiiranculture.org

محمدتقی چاوشی

فلسفه استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج

tschawuschigmail.com
02537782001

مرتضى واعظ جوادى ‌‌‌

فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

javadi-mqom.ac.ir
02537782001

یدالله یزدان‌‌‌‌‌پناه

فلسفه استاد عالی حوزه علمیه/ استاد گروه عرفان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

yazdanpanah.sayedgmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

سید محمد غروی راد

فلسفه استاد

mqaravirihu.ac.ir

محمدرضا مصطفى‌‌‌‌‌پور

استاد حوزه علمیه و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

mostafapuorgmail.com
02537782001