بررسی نظام نوری در حکمت اشراقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد فلسفه

چکیده

اشراق لحظه‌اى است که در آن نخستین سپیدۀ صبحگاهى خورشید پدیدار مى‌شود و نور معرفت به پیدایى مى‌گراید. از این رو حکمت اشراق نتیجۀ تجلّى انوار عقلى بر نفوس است و بنیان آن بر پایه نور و مباحث مربوط به آن است.اساس فلسفه اشراق بر پایه نور و مراتب آن است. شیخ اشراق اولین کسی است که با الهام گیری از ایرانیان باستان و حکماء یونان به پایه ریزی حکمتی بر پایه نور می پردازد. با اینکه شیخ اشراق سعی بسیاری در تبیین مباحث نوری نموده است، برخی از مبانی او مانند نوری بودن نور حسی در این زمینه دچار کاستی است و برخی دیگر از آنها لوازمی دارد که خود او به تحلیل و بررسی آنها نپرداخته است. نگارنده در پژوهش حاضر سعی نموده است ضمن بررسی تحلیلی و انتقادی مبانی اشراقی در مباحث نوری، نشان دهد که این گونه مباحث منجر به اثبات و تبیین برخی از مسائل فلسفی می گردد که قواعد مشائین از اثبات آنها ناتوان بود. کلید واژگان: سهروردی، نور، نورالانوار، قواهر، شروق، شهود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the metaphysics of the light in the Illumination philosophy

نویسنده [English]

  • hasan Akhtar 2
چکیده [English]

Illumination is the point at which the first Spydە morning sun appears to rise degrading light and knowledge. The result of the manifestation of the wisdom of illumination lights of reason on the basis of its population on the basis of light and topics related to it.The light and its degrees are the base of Illumination philosophy. Suhravardi is the first one who by inspiration of antique philosophers of Persian and Greece tried to found it. In spite of the Suhravardi”s endeavors in explaining and explicating Illumination philosophy, some of his views in this regard are not true and some other ones has implications and sequences that he hasn’t analyzed them. In this article, the author has tried to review Illumination philosophy in the regard of the Light and to prove that principle of this philosophy will explain and demonstrate some of philosophical problems that Peripatetic can’t not explicate them. Key Words: Suhravardi, Light, Nura- Al Anwar, Qavahir, Intuition, Illumination

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhravardi
  • light
  • Qavahir
  • intuition
  • Illumination