چیستی علم و معرفت از منظر هوسرل و صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

ماهیت و چیستی علم مانند دیگر موجودات، متعلق پرسش قرار می‌گیرد. در این مقاله تلاش بر این است که چیستی علم از نگاه ادموند هوسرل، فیلسوف نامدار غربی قرن بیستم ـ که تفکر فلسفی قرن بیستم متأثر از اوست ـ و صدرالدین محمد شیرازی فیلسوف شهیر اسلامی و مؤسس حکمت متعالیه ملقب به صدرالمتألّهین، بررسی شود. هوسرل چیستی علم و معرفت را با حیث التفاتی توضیح می‌دهد و صدرالمتألّهین با استفاده از انشای نفس، پرده از ماهیت آن برمی‌دارد. طرح مقاله برای یافتن صرف مشابهت و اختلاف بین این دو فیلسوف نیست، بلکه برای یافتن پاسخ به پرسش اصیل از چیستی علم و معرفت است. فرضیۀ اصلی این است که غیر از تشابه فکری بین دو فیلسوف در صورت ظاهر مسأله و با وجود اختلاف فکری و فرهنگی و بسترهای مختلف اجتماعی و سنت‌های گوناگون تاریخی، راه حل هر دو به توجه به مقام و منزلت «انسان» از حیث انضمامی (نه حیث انتزاعی) منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Science and Knowledge from the Viewpoints of Husserl and Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • mohammad taqi shakeri
چکیده [English]

In the article, the opinion of the two great West and Islamic philosophers 'Husserl' and 'Mulla Sadra' about the nature of the knowledge has been compared. It seems that one could find some similarities and parallel thoughts comparing the West and Islamic experts' ideas about this major philosophical problem, which has been discussed by the thinkers of different philosophical schools for a long time. In particular, there are many similarities between Husserl and Mulla Sadra in this case. Husserl describes the nature of the knowledge using the intentionality, and Mulla Sadra reveals it by means of 'soul creation' term. Although these two philosophers where from quite different philosophical traditions and cultures, and despite the fact that they had different sources and purposes, after comparison it would be clear that they had lots of similarities regarding their philosophical discussion forms. The main hypothesis stating that the except of similarity of thought between the two philosophers, both leading to the solution according to the status "human" in terms of concrete and not abstract. In addition to the achievement of mutual understanding and dialogue among cultures and philosophies, passes through mutual dialogue among philosophers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • Husserl
  • the nature of knowledge and science
  • intentionality
  • construction of ego
  • man