چیستی علم دینی با تاکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

علم به عنوان یک وصف ذات اضافه که معلوم را نشان می‌دهد، به حسب ذات خود، به دینی و یا غیردینی متصف نمی‌شود. اتصاف علم به دینی و غیردینی، نیازمند یک حیثیت تقیدیه است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی می‌کوشد حیثیات مختلفی را بیان کند که علم می‌تواند بر اساس آن‌ها به دینی یا غیردینی متصف شود. در این نوشتار به ترتیب از شش حیثیت یاد می‌شود: متافیزیک، موضوع، روش، تجویز، عالم، و فرهنگ و تمدن. در نتیجه، این مقاله دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی نسبت به موارد یادشده را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quiddity of Religious Science with Emphasis on the Viewpoint of Professor Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • حمید پارسانیا
چکیده [English]

Science as a descriptor of added essence, as it turns out intelligible, is not construed as being religious or non-religious in its own essence. The adherence to religious and secular sciences requires a dedication. This article, by descriptive and analytical method, attempts to express the various virtues on the basis of which science can convey to religious or non-religious. In this essay, we refer to six dignity respectively: metaphysics, subject, method, prescription, scientist, culture and civilization. As a result, the article explains Ayatullah Javadi Amoli's view of the above.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: religious science
  • science to religion
  • metaphysics
  • subject
  • science method
  • Javadi Amoli
قرآن کریم.
امام جعفر صادق7 (منسوب به ایشان) (1400)، مصباح الشریعة، چاپ اول، بیروت.
جوادی آملی، عبدالله (1389الف)، «سرمقاله»، اسراء، سال سوم، شمارۀ دوم، پیاپی ششم، 163.
ـــــــ (1389ب)، منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی، مرکز نشر اسراء، قم.
ـــــــ (1389ج)، «ویژگی‌های فلسفه و نسبت آن با علوم»، اسراء، سال سوم، شمارۀ اول، 153.