مدل طولی در علم دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دوگانگی علوم طبیعی و انسانی یکی از جاافتاده‌ترین دوگانگی‌ها در تفکر و فرهنگ غربی است. این دوگانگی، آن گونه که در فلسفهٴ غرب به چشم می‌خورد، نتایج و پیامدهای بسیاری داشته است. نگارنده با اشاره به این مبنا و پیامدهای آن، به بیان ناهمخوانی آن با تفکر دینی می‌پردازد. در ادامه ـ با استفاده از فلسفهٴ نفس صدرایی ـ مدل طولی در علم دینی مطرح می‌شود. سه پیامد مهم این مدل، یعنی ردّ تحویل‌گرایی و ردّ تقابل تبیین و تفسیر و ردّ طبیعت‌گرایی نیز بررسی می‌گردد. تحویل‌گرایی اقسام گوناگونی دارد. این اقسام تا آنجا پذیرفتنی‌اند که به تحویل و تقلیل بُعد اساسی آدمی به جنبهٴ مادّی او نینجامند. تبیین و تفسیر هم یک پیوستار طولی را تشکیل می‌دهند. طبیعت‌گرایی به وحدت روش علوم انسانی و تجربی یا وحدت موضوع آنها تأکید دارد. در مقابل، ضد طبیعت‌گرایی بر عدم وحدت روش این علوم و عدم وحدت موضوع آنها اعتقاد دارد. در غرب، نزاع طبیعت‌گرایی با ضد طبیعت‌‌‌گرایی تاریخچه‌ای طولانی پشت سر گذاشته است. بر اساس مدل طولی، علوم طبیعی و انسانی تفاوت‌های بنیادی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hierarchical Model of Religious Knowledge

نویسنده [English]

  • Aliriza Qaiminia
چکیده [English]

The dichotomy between the natural and human sciences is one of the most established dichotomies in Western thought. This dichotomy, as exemplified in Western philosophy, has been very consequential. The author, referring to this dichotomy and its consequences, elucidates it inherent incongruity with religious thought. In expounding on the topic he uses MullÁ ÑadrÁ’s philosophical discussions on the human soul to put forth his hierarchical model of religious knowledge. Three important consequences and characteristics of this model are that it is: non-reductionist, non-interpretive, and anti-naturalistic; all of which are discussed and analysed in the text of the article. It is noted that: there are different types of reductionism which, it is argued, are acceptable only to the extent that they do not reduce the most fundamental dimension of man to just his material aspect; explanation and interpretation form a hierarchical continuum; and naturalism employs a single methodology in both the experimental and the human sciences or even stresses that the subject matter of these sciences is one and the same. Anti-naturalist stances, on the other hand, hold that both the methodology and the subject matter of these two fields differ. The debate between naturalism and anti-naturalism has a long history. According to the hierarchical model, the natural and the human sciences are fundamentally different.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body-soul dichotomy
  • hierarchical model
  • reductionism
  • interpretive reductionism
  • religious knowledge
  • explanation
  • interpretation
  • Naturalism
  • anti-naturalism