چیستی و گسترهٴ علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مبحث علم دینی، یکی از مباحث چالشی است که با دو رویکرد مخالف و موافق همراه است. یکی از موافقان نظریهٴ علم دینی، آیت الله جوادی آملی ـ دام‌ظلّه ـ است. ایشان «علم» را در این مباحث، به معنای اعم و شامل تمام علوم می‌داند و سایهٴ دین را بر سر همهٴ علوم می‌گستراند. استاد، امکان علم دینی را پذیرفته و با دو روش تفسیری و روش فلسفی آن را اثبات می‌کند. در مسئلهٴ چگونگی تحقق علم دینی، رویکرد حداکثری را به دین می‌پذیرند و معتقدند که دین، شامل تمام علوم می‌شود و علم غیردینی وجود ندارد. دیدگاه حداکثری علم دینی، دارای سه مرحله است: 1. قرار دادن عقل در هندسهٴ معرفت دینی؛ 2. تنفیذ شرع بنای عقلا را؛ 3. تبیین کلیات علوم با دلیل نقلی. این مراحل به صورت تکاملی، همه علوم را در بر می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature and Scope of Religious Science in the View of Àyatullah JawÁdi Àmuli

نویسندگان [English]

  • Abd al-husayn Khusrawpanah
  • Qasim Babai
چکیده [English]

The topic of “religious science” is controversial and has its supporters and detractors. One of the supporters of “religious science” is ÀyatullÁh JawÁdÐ ÀmulÐ. In this debate the ÀyatullÁh takes “science” in its most general meaning to include all sciences and fields of knowledge, and sees religion as hierarchically subsuming all such sciences. He accepts the possibility of the existence of a religious science and uses both interpretive and philosophical methods to prove the same. With respect to the realization of religious science, he takes an absolutist approach and holds that religion covers and comprehends all sciences—there being no such thing as a “non-religious” science. Such a perspective is the result of a three stage process: 1) Determination of the central position of the intellect in the matrix of all religious understanding; 2) Validation of the universal reason and understanding of rational beings by religious Law; 3) Exposition of the universality of the sciences by recourse to textual evidence. When these three steps or stages are obtained, they progressively subsume all sciences and fields of knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • science/knowledge
  • intellect/reason
  • relation of science and religion
  • Religious Science