مسئله «رؤیت» در حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله مباحث کلامی، بحث رؤیت، یعنی دیدن خداوند متعال است. مشبّهه و مجسمّه به تبع برخی از یهودیان، برای خدا جسم قائل شده و گفته‌اند: حق تعالی را می‌شود دید.
اشاعره گرچه خدا را مادّی نمی‌دانند، گمان کرده‌اند در قیامت برای مؤمنین قابل رؤیت است و برای اثبات مدّعای خود، ادّلهٴ عقلی و نقلی آورده‌اند. به عقیدهٴ معتزله و امامیه ادعای اشاعره با مبنای آنها در تضاد است. حضرت امام خمینی4 رؤیت را ممکن، ولی قلبی و از نوع حقیقت ایمان دانسته‌اند. ایشان معتقد بودند که ایمان به مقام توحید و ولایت، حجاب را از بین می‌برد و علمی که منتهی به ایمان و خوف از خدا نشود، حجاب اکبر است. نیز ایمان را نور الهی دانسته‌اند که قلب را آماج تجلیات خدا قرار می‌دهد.
همچنین ایشان بین ایمان و عمل صالح و لقاء الله، قائل به پیوند بوده و معتقدند: اگر انسان اهل ایمان و عمل صالح باشد، با عنایات الهی و به اندازهٴ ایمان و اعمالش صاحب کرامات می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Vision of God in Transcendental Philosophy

نویسنده [English]

  • Sayyid Muhammad tabatabai
چکیده [English]

One of the issues discussed in theology is the ‘beatific vision,’ or seeing God. The Mushibbahah and Mujassimah sects, taking their lead from some Jewish groups, hold that God has a body and hence He can be seen. The AshÝarÐ sect, while they do not believe God to have a material body, surmise that He is visible to the believers during the Resurrection and have gone one to support their claim by putting forward rational and traditional proofs. The MuÝtazili and the Imamiyyah however see the claim of the AshÝarÐ’s to be in conflict with their bases and premises. Imam KhumaynÐ (r) holds that the beatific vision is a possibility, but with the heart and based upon the reality of faith. He was of the belief that true faith in the station of divine unicity (tawÎÐd) and sanctity (or grace, walÁyah) removes the veil impeding the vision, and went on to stress that any knowledge that is not tantamount to faith in and fear of God is the greatest of veils. In line with this, the Imam saw faith to be a divine light that makes the heart to be the locus of divine manifestations and effusions. He also held that there was a link between faith, the practice of good deeds, and the meeting with God, such that if a man were to have faith and do good deeds, he would, by the grace of God and in accordance with his level of faith and measure of deeds, be able to work wonders.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eyes
  • vision
  • impossibility of vision
  • theologians
  • Perception
  • meeting
  • Imam KhumaynÐ