فلسفهٴ عرفان نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عرفان، ابعاد مختلفی دارد که مهمترین آنها بُعد معرفتی و طریقتی آن است. مطالعه در ابعاد مختلف عرفان، علوم متعددی را پدید آورده است که می‌توان از آنها به «علوم عرفانی» تعبیر کرد. مهمترین شاخه‌های علمی عرفان در سنت اسلامی، عبارتند از عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری حاصل تأمل در یافته‌های سلوکی و شهودی عرفا است و عرفان عملی، علم سلوک و طریقت است. با پیدایی و گسترش فلسفه‌های مضاف در غرب که به فرانگری و مطالعه امور از بیرون می‌پردازند، پدیدهٴ عرفان نیز مورد تأمل و مداقه عقلانی بیرونی قرار گرفت و دانشی به نام «فلسفهٴ عرفان» ظهور کرد. فلسفهٴ عرفان، چیستی و چگونگی تجربهٴ عرفانی و احکام آن را برمی‌رسد. اما بحث و کاوش از چیستی و چگونگی علم عرفان نظری و پرسش‌های نظری راجع به آن ـ همچون بحث از موضوع، مبادی، مسائل، روش و ساختار آن ـ می‌تواند موضوع علم مستقلی قرار گیرد که به آن «فلسفهٴ عرفان نظری» می‌گوییم. این‌گونه مباحث به طور سنتی و به اجمال در مقدمهٴ برخی از کتب مربوط آمده است؛ اما گسترش این علم و طرح پرسش‌ها و تردیدهای بنیادی در باب ماهیت و مبادی و پیش فرض‌های آن ایجاب می‌کند که به طور مستقل نیز به آن پرداخته شود. در این نوشتار به اجمال برخی از مهمترین خطوط کلی فلسفهٴ عرفان نظری را مرور خواهیم کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Theoretical Mysticism

نویسنده [English]

  • Muhammad Fanai Ishkawari
چکیده [English]

Mysticism (or gnosis, ÝirfÁn) is multi-dimensional. Its primary and most important dimensions are cognitive (vis-à-vis theoria) and conative (vis-à-vis praxis). A study of the various dimensions of mysticism has led to the formation of a number of branches of science, which can be called “mystical sciences.” The most important branches of science of mysticism in the Islamic tradition are: theoretical mysticism and practical mysticism. With the advent and currency of second-order philosophies[1] in the West—those supra-speculative philosophies that survey matters from the outside—the phenomena of mysticism was also considered and intellectually examined from the outside, leading to the appearance of a branch of knowledge called the ‘philosophy of mysticism.’ This new science applies itself to the nature and methodology of mystical experience and its principles. Alongside this branch, another independent branch of science can be envisioned that studies the quiddity and manner of theoretical mysticism, asking the relevant questions as regards it subject matter, bases, issues, methodology and structure. We call this branch of knowledge the ‘philosophy of theoretical mysticism.’ While this type of discussion has traditionally and generally been treated of in the introductions of some relevant books in the field, the expansion of this branch of knowledge and the tabling of fundamental questions and doubts with regards to its nature, bases, and premises calls for independent treatment. The article at hand is a general survey of some of the most important lines of inquiry in the philosophy of theoretical mysticism.
 [1]. Second-order philosophies are sometimes known as applied philosophies or compound philosophies and include most of those fields that start with the prefix, “philosophy of.…”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mysticism (gnosis
  • ÝirfÁn)
  • mystical knowledge
  • philosophy
  • philosophy of mysticism
  • theoretical mysticism
  • philosophy of theoretical mysticism