علم و هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

علم مدرن که ناگزیر بر اساس فرضیات و تخیلات آزمون ناپذیری شکل می.گیرد که بر اساس تعریف مدرن از علم غیرعلمی هستند. تنها از بعد سلبی یعنی در انکار حقایق عقلی و متافیزیکی الهی وحدت می.یابد و چنین دانشی برای جامعه.ای که بر اساس آن قرار می.یابد نمی.تواند هویت وجودی واحدی را تأمین کند.
علومی که از متافیزیک الهی بهره می.برند هم خود از وحدتی حقیقی برخوردارند و هم هویتی واحد برای جامعه.ای که بر اساس آن استقرار می.یابد به ارمغان می.آورند.
فلسفهٴ الهی و دیدگاه.های مقابل آن در دو سوی نقیض بوده و دانش.هایی که بر مبنای این دو مبنا سازمان می.یابند از ارزش معرفتی یکسان نیز نمی.توانند برخوردار باشند.
این مقاله ناظر به مقالهٴ «علم نافع و هویت ساز» بوده و نسبت علم و هویت را در امتداد آن، دنبال می.کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and identity

نویسنده [English]

  • Hamid Parsania
چکیده [English]

Modern science is necessarily based on non-empirical assumptions and presumptions, which, according to its own definition of knowledge, are devoid of cognitive content. It is only by way of a negation of metaphysical realities and intellectual principles that such a science coheres to form a “single” unit. Nonetheless this science cannot but fail to secure a single existential unity for any society that is based on it. Sciences that are based on metaphysics, however, are themselves united on the one hand, and bring about unity for the societies that are based on them on the other. Sacred metaphysics and the perspectives diametrically opposed to it are mutually contradictory, such that the sciences which are based upon these two cannot have the same cognitive value. This article follows up on the article “Useful and identity-making knowledge”, and more closely scrutinizes the relation between science and identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • culture
  • Identity
  • Metaphysics
  • Modern Science
  • intellectual sciences