سعادت متعالیه از منظر آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سعادت از دغدغه‏ها و آرمان‌های اصلی آدمی است و انسان‏ها همواره به دنبال حقیقتِ سعادت و راه رسیدن به آن بوده‌اند. به نظر می‏رسد سعادت متعالی را بتوان حداقل از سه جهت تبیین کرد: یکی از جهت معناشناسی؛ دوم از منظر وجودشناسی و بررسی حقیقی بودن سعادت، ارادی و فطری بودن آن و عوامل مؤثر در نیل به آن و سوم از حیث معرفت‏شناسی و بررسی راه‏ آگاه شدن از سعادتمندی خود و چگونگی مراقبت از آن، کافی نبودن عقل برای رساندن آدمی به سعادت و نقش سعادت در معرفت‏شناسی. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این سه مسئله از منظر آیت‌الله جوادی آملی می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental Felicity from the Perspective of Ayatullah Jawadi Àmuli

نویسنده [English]

  • Rida Lakzai
چکیده [English]

Felicity is one of the main obsessions and aspirations of humanity and since time immemorial man has been in pursuit of its reality and the method of attaining it. It seems that divine felicity can be understood from at least three different perspectives. The first is from an semantic point of view; the second, from an ontological one—i.e., investigating the reality of felicity, ascertaining whether it pertains to man’s inherent nature or his free will, and examining the influential factors that help in its attainment; the third perspective is through epistemology—it is to investigate the method through which man becomes aware of his own felicity, the ways of guarding it, the knowledge that man’s intellect cannot guarantee the attainment of felicity, and the role of felicity in epistemology. Using a descriptive-analytical methodology, this article delves into these three issues from the perspective of Ayatullah JawÁdi Àmuli.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatullah JawÁdi Àmuli
  • semantic felicity
  • ontological felicity
  • epistemological felicity