فص حکمة مَلکیه فی کلمة لوطیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فص لوطی مشتمل بر حکمتی است که بر قلب حضرت لوطA به حسب اسم غالب بر او، افاضه شده است. این حکمت مستفاد از تمنای قوت و شدتی است که قرآن کریم به او نسبت می‌دهد. قیصری اهم مطالبی را که این فص به آنها می‌پردازد، سه مطلب می‌داند: 1. ذاتی بودن ضعف برای انسان و دیگر مخلوقات؛ 2. مانع شدن کمال معرفت در تصرف انسان کامل به همت؛ 3. بیان اسرار قدر. از جمله مطالب مهم دیگری که این فص به آنها می‌پردازد، تبیین تضاد تکوینی اشیاء و نزاع تشریعی مؤمنان و کفار است. در این تبیین با حفظ جایگاه شهود وحدت، دلایل شکل‌گیری نزاع تشریعی در موطن کثرت توضیح داده می‌شود.
مطالب این نوشتار مطابق متن فص لوطی و شرح قیصری سامان یافته و با همان نظم و ترتیب پیش رفته است، این فص به مسائلی می‌پردازد که در بیشتر حوزه‌های علوم انسانی، محل بحث و گفت‌وگو است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chapter of Wisdom of Malikiyyah about the Concept of Loatiyyah

نویسنده [English]

  • Hamid Parsania
چکیده [English]

The focus of this paper is to explore a few important mystical points in the Chapter of Wisdom of Malikiyyah in Fusus al-Hikam which deals with the concept of Lutiyyah.
The chapter of Luti in Fusus al-Hikam consists of a wisdom revealed to the Prophet Loath (as). This wisdom was the result of his intense longing for God referred to in the Qur’an. Dawud al-Qaysari introduces the main four topics which are examined in this chapter: 1- weakness of existence in human beings and other creatures is inherited in their essence. 2. Being perfect knowledge as obstacle for mystic’s free activities 3. Revealing the secrets of Divine Determination
Another important issue in this chapter is natural genetic contradiction in natural things on the one hand and intellectual contradiction among believers and unbelievers on the other. Here, the author of the book explains the concept of Unity and how multiplicity is the cause of all contradictions in the physical world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensity
  • weakness
  • secret of determination
  • Unity
  • multiplicity
  • perfect man
  • guidance