نظریهٴ فوق تجرد عقلانی نفس در حکمت سینوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فوق تجرد عقلانی نفس، در واقع تجرد از ماهیت است، و نیز گسترش ظرفیت وجودی نفس و نداشتن حدّ یقف در مراحل قوس صعود و قرب الی الله. نفس انسان علاوه بر مرتبه تجرد، حائز مقام لایقفی و فوق تجرد است؛ مرتبه‌ای که انسان عاری از ماهیت بوده و هویت و انانیت از وی، چنان باز ستانده می‌شود که بی اسم و رسم شده و مقام معلومی ندارد که بتوان بدان اشاره کرد. نخستین بار فلوطین و بعد سهروردی و همچنین صدرالمتالهین، از آن سخن گفته‌اند. اما بررسی نقش ارسطو در فوق تجرد شیخ الرئیس، موهم آن است که وی ظاهرا نه از فوق تجرد نفس و نه تجرد آن از ماهیت، سخنی به میان نیاورده است. شیخ الرییس در رسالهٴ نفس به محدود بودن قوای نفس در غایتی مشخص (در مرتبهٴ عقل) و نیز محدودیت عقل نظری (در مرتبهٴ عقل مستفاد) باور دارد. نیز در اعتقاد شیخ، جوهریت نفس ـ بر مبنای تأثیرپذیری وی از ارسطو ـ سبب گرفتار شدن نفس انسانی در شوب ماهیت (جنس و فصل، حد و ترکّب داشتن) و نهایتا موجب تقید آن تحت مقوله است؛ در حالی که این عقیده با فوق مقوله بودن نفس در این مرتبه ناسازگار است. این نوشتار مدعی است که گرچه نمی‌توان ادلهٴ قطعی و یقینی برای اعتقاد شیخ به نظریه فوق تجرد عقلانی ارائه داد، اما شاید بتوان شواهد و قرائن محدودی به نفی نظریه فوق تجرد نفس، در آثار شیخ یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Intellectual Supra-abstractedness of the Soul in the Avicennan Philosophy

نویسندگان [English]

  • Aynullāh Khādimī
  • Sayyid Alī Razizādeh
چکیده [English]

The theory of intellectual supra-abstractedness of the soul is in fact abstractedness from quiddity, expansion of the existential capacity of the soul, and its non-stop progress upward through the arch of ascent and proximity to God. In addition to the stage of abstractedness, the human soul holds an incessant and supra-abstractedness level; a level at which man becomes free from his essence and identity, and ego is removed from him to such an extent that he would have no individuality and definite standing to be referred to. It was Plotinus who first introduced it and then Suhrawardī and Mullā Ñadrā discussed it. However, examination of the role of Aristotle in the theory of Ibn Sīnā concerning the supra-intellectuality suggests that the latter neither seems to have spoken of the supra-abstractedness of the soul nor of its abstractedness from the quiddity. In his treatise al-nafs, Ibn Sīnā believes in the limitedness of faculties of the soul in a specific end (on the plane of the intellect) as well as the limitedness of the theoretical intellect (on the plane of the acquired intellect, al-aql al-mustafād).
Likewise, influenced by Aristotle, he maintains that substantiality of the soul causes it to be caught in the grip of the quiddity (genus, differntia, definition and composition) and finally fallen under a given category. This idea is in disagreement with the soul being beyond category in this level. The present article claims that although no conclusive, definitive proof can be offered concerning Avicenna’s belief in the theory of intellectual supra-abstractedness of the soul; yet perhaps one can find limited evidence in his works indicating the rejection of this theory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soul
  • Transcendence
  • supra-transcendence
  • Intellect
  • substantiality of the soul
  • Ibn Sina