فلسفه عرفان عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هنگامی که از بیرونِ یک علم دربارهٴ ساختار و چارچوب کلی آن می‌اندیشیم و در باب مسائلی چون چیستی، موضوع، مبادی، مسائل، روش و غایت آن می‌پرسیم، در قلمرو فلسفهٴ آن علم قرار داریم. یکی از علومی که در زمین فرهنگ اسلامی رویید، عرفان عملی است. علم عرفان عملی از سلوک عرفانی سخن می‌گوید و عناصر، مراحل و موانع آن را برمی‌رسد. سرنوشت عرفان و صحت و سقم و تکامل آن در گرو تنقیح مباحث عرفان عملی است. تنوع و تفاوت فِرَق و طریقت‌های عرفانی، اولا و بالذات به تفاوت در عرفان عملی آنها برمی‌گردد؛ چنانکه ارزش و اعتبار تجربه‌های عرفانی نیز تا حد بسیاری وابسته به برنامهٴ سلوکی سالک است. از این‌رو، تنقیح مباحث عرفان عملی در پیشبرد عرفان و تصحیح و تدقیق آن و پیشگیری از انحرافات ضروری است. برای تنقیح عرفان عملی، لازم است ساختمان کلی آن را مطالعه کنیم. تنقیح مبادی و مبانی و کاوش در حدود و ثغور و مداقه در منابع و روش و توجه به مناسبات این علم با دیگر علوم و بازکاوی ساختار و اصول کلی آن، راه را بر تحول و نوآوری در این حوزه می‌گشاید. برخی از مباحث یادشده در آثار سنتی عرفانی به‌اجمال مطرح شده است، اما وقت آن رسیده است که به «فلسفهٴ عرفان عملی» همچون دیگر فلسفه‌های درجه دوم، به نحو استقلالی و تفصیلی بپردازیم. پیدا است که چنین امری فراتر از گنجایش یک مقاله است. از این رو در این مقاله به برخی از مهم‌ترین عناصر این بحث به‌اجمال می‌پردازیم و سایر مباحث مربوط را به توفیق و مجالی دیگر وامی‌گذاریم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Practical Mysticism

نویسنده [English]

  • Muhammad Fanāeī Eshkevarī
چکیده [English]

When we consider the structure and general framework of a science outside its domain and inquire about such issues as nature, subject, first principles, problems, method and its final goal, we are actually dealing with the philosophy of that science. One of the sciences that flourished in the context of the Islamic culture was practical mysticism. The science of practical mysticism addresses wayfaring and spiritual journey (sulūk) exploring its elements, stages and impediments. Destiny of mysticism, its truth or falsehood as well as its evolution is tied to the revision of discussions of practical mysticism. Diversity of various groups and mystical orders, first and foremost, is due to the differences in their practical mysticism; as the worth and value of mystical experiences is, to a great extent, contingent upon the mystical curriculum of the wayfarer. Thus, revising discussions of practical mysticism is essential to the development of mysticism, its reformation and reinforcement, as well as its prevention from deviations. In order to revise practical mysticism, one must study its overall structure. Revision of its principles and underpinnings, exploring its boundaries, delving into its resources and method, paying attention to the relationship of this science with other disciplines, and reexamination of its structure and general principles pave the way for innovations and developments in this sphere. Some of these subjects have been treated briefly in the predicative mystical works; however, the time has come for us to deal independently and at length with “the philosophy of practical mysticism” as we deal with the second-rate philosophies. Obviously, this is beyond the scope of an article. Hence, this article examines some of the key points of this subject succinctly. Further relevant issues will be addressed in other opportunities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of practical mysticism
  • practical mysticism
  • theoretical mysticism
  • spiritual journey
  • Ethics
  • intuition