صفات خبری در اندیشهٴ آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحث صفات خبری، همگام با نزول وحی پا به عرصهٴ علم کلام و تفسیر نهاده است. در فهم آیات خبری و چگونگی انتساب این صفات به خداوند، دیدگاه‌هایی چون تشبیه و تجسیم (اثبات بلاتأویل)، توقف و تفویض، اثبات بلاکیف، و اثبات باتأویل، به متکلمان و مفسران نسبت داده شده است. دیدگاه‌های فوق در مقام ارائهٴ پاسخی به این پرسش شکل گرفت که چگونه خداوند خود را متصف به صفات خبری کرده است حال آنکه لازمهٴ حمل و انتساب این صفات به خداوند، نسبت صفات غیر الهی (تشبیه، تجسیم و...) به خداوند است؟ استاد جوادی آملی در مقام پاسخ به این پرسش، قائل به نظریهٴ «اثبات با تأویل» بوده، نظریهٴ «عینیت صفات و ذات» و نظریهٴ «تنزیه» را پایهٴ تفسیر صفات خبری قرار داده‌اند. ایشان با ارجاع متشابهات به محکمات و تقدم عقل برهانی بر ظواهر نقلی و با بهره وری از دلالت لفظیه و تصدیقیه، صفات خبری را فهم و تفسیر می‌کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicative Attributes According to Āyatullāh Jawādī Amulī

نویسنده [English]

  • Mustafā Sultānī
چکیده [English]

The issue of predicative attributes (al-Òifāt al-khabarīyya ) entered the realm of theology and Qur’anic interpretation alongside the descent of revelation. In the understanding of the predicative verses and how these attributes have been ascribed to God, such views as anthropomorphism (tashbīh) and tajsīm (affirmation without“esoteric interpretation” ta’wīl), suspension (tawaqquf) and delegation (tafwīÃ), affirmation without quality, affirmation with ta’wīl, have been attributed to theologians and Quranic commentators. The above-mentioned views developed in response to the question that how God has described Himself by predicative attributes while ascription of such attributes to Him requires attribution of non-divine qualities (anthropomorphism, tajsim, …) to Him. Āyatullāh Jawādī Amulī tries to reply to this question by holding the view of “affirmation with ta’wīl”, taking the theory of “identity of attributes and essence” and the principle of “transcendence” (tanzīh) as the basis of interpretation of predicative attributes. He realizes and interprets predicative attributes by referring the ambiguous verses (mutashābihāt) to the explicit verses (muÎkamāt), showing superiority of demonstrative reason over the appearances of Islamic traditions, and using the verbal and confirmative signification (al-dilālat al-lafÛiyya wa al-taÒdīqīyya).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • predicative attributes
  • esoteric interpretation
  • anthropomorphism
  • tajsīm
  • Shiism
  • God’s attributes