نقش عواطف و هیجانات در اخلاق

نویسنده

چکیده

در میان ظرفیت‌های وجودی انسان، عواطف و هیجان‌ها، در تأثیرگذاری بر افکار و اعمال آدمی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. بررسی این تأثیرات در حوزهٴ اخلاق ـ که از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان است ـ بحث‌‌های بسیار با اهمیتی را پیش خواهد کشید. اگر نوع و میزان تأثیرگذاری ساحت عاطفی در مقایسه با دیگر ساحت‌‌های رقیب (همچون ساحت عقلانی) تحلیل و بررسی شود، اهمیت این مباحث، بیش‌تر درک خواهد شد.
این مقاله در دو حوزه به این مسأله می‌پردازد: اول، حوزه‌ای کاملاً نظری که در ذیل مباحث فرااخلاق قرار می‌گیرد؛ و دوم، در عرصه‌‌های عینی‌تر حیات اخلاقی انسان یعنی حوزهٴ  قضاوت‌‌ها و رفتار‌های اخلاقی. این بررسی‌‌ها به تطبیق و مقایسهٴ حوزه‌‌های فرااخلاق و روان‌شناسی اخلاق با منابع اسلامی خواهد پرداخت. در بخش منابع اسلامی، تأکید بر آثار استاد آیت الله جوادی آملی است. بر این اساس، مباحث در سه بخش تنظیم شده است: نخست، نقش عواطف در نظریات فرااخلاقی بررسی می‌شود و از دو رویکرد عمدهٴ فرااخلاقی بحث می‌شود؛ یعنی دیدگاه تعریف‌گروانهٴ طبیعی و دیدگاه غیرشناختاری یا توصیف‌ناگروانه، با بیان کاستی‌‌های این نظریه‌ها، ارتباط ارزش‌‌های اخلاقی با واقعیات عینی تبیین می‌شود. در بخش دوم، نقش عواطف در قضاوت‌‌های اخلاقی بررسی می‌گردد. آن‌گاه برخی از دیدگاه‌‌ها که عواطف و هیجانات را تنها  عامل تأثیرگذار بر قضاوت‌های اخلاقی می‌دانند تبیین و نقد می‌شود. تأثیرگذاری ساحت عقلانی بر قضاوت‌های اخلاقی در این بخش طرح شده است. در نهایت؛ با پذیرش تأثیر عواطف بر قضاوت‌های اخلاقی، علیت انحصاری آن رد خواهد شد. بخش سوم، به تأثیر عواطف بر رفتارهای اخلاقی می‌پردازد. در این بخش، دیدگاه‌های عاطفه‌گرایان و شناخت‌گرایان دربارهٴ زمینه‌های تأثیرگذاری عواطف و احساسات بر رفتار اخلاقی سنجیده می‌شود. با پذیرش تأثیر جدی هیجان‌‌ها بر رفتار اخلاقی، نقش مؤثر شناخت و تأملات فکری در رفتار اخلاقی نیز به اثبات خواهد رسید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Affections and Emotions in Moralities

نویسنده [English]

  • Hussein Deeba
چکیده [English]

Among man's existential capacities, affections and emotions have a special position in exerting influence on their thoughts and acts. A study of these effects in the domain of ethics, which is one of the most important aspects of personal and social life, will provoke very important discussions. The importance of these discussions will be more appreciated if the kind and rate of influence of affective domain is studied and analyzed in comparison to other competing domains (such as rational domain). The present paper discusses the issue in two domains: the first is an absolutely theoretical domain and a subcategory of meta-ethical issues. The second is in more objective domains of man's moral life, i.e. the domain of moral behaviors and judgments. These studies compare and contrast the domains of meta-ethics and psychology of ethics with Islamic sources. In terms of Islamic sources, the emphasis is put on the expert Ayatollah Jawadi Amuli's works. Accordingly, the discussions are divided into three parts: the first part studies the role of affections in meta-ethical theories and discusses two main meta-ethical approaches. These two approaches are naturalistically descriptive theory and non-descriptive or non-cognitive theory. Having explained the disadvantages of these two theories, this paper elaborates on the relationship between moral values and objective realities. The second part studies the role of affections in moral judgments and discusses the effect of rational domain on moral judgments. Then some views which consider affections and emotions as the only factor influencing moral judgments are explained and criticized. Finally, having accepted the effect of affections on moral judgments, its exclusive causality is rejected. The third part deals with the effect of affections on moral behaviors. It also studies and evaluates emotionalists and cognitivists' views on those grounds that affections and emotions exert influence on moral behavior. Having accepted the strong effect of emotions on moral behavior, the influential role of cognition and intellectual contemplations in moral behavior is also proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • meta-ethics
  • affections and emotions
  • psychology of ethics
  • Moral Judgments
  • Moral Behavior