پدیدارشناسی انسان و کیهان پیش و پس از انقلاب کپرنیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی‌ومطالعات فرهنگی تهران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

3 دانشجوی دکترای فلسفۀ علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران.

چکیده

در این مقاله چهار دیدگاه را دربارۀ کیهان از اندیشه‌های روزگارِ باورهای اساطیری، روزگار پیدایش فلسفه در یونان باستان، منظومۀ ماندگار بطلمیوس در قرون وسطا و پیدایی علم جدید از یافته‌های نیکولاس کوزایی، کپرنیک، کپلر و گالیله بازجسته‌ایم و دلالت‌های اسطوره‌شناختی آن‌ها را در شش محور ارتباط خدا و کیهان، حیات انسان و جهان، انس انسان با کیهان و حیرتش از آن، گفت وشنود انسان با کیهان، طول و عرض کیهان و سرانجام رابطۀ علم و تجربۀ زیسته تبیین کرده‌ایم. ما بر حتمی بودن تأثیرات متافیزیکی و اسطوره‌شناختی هر نظریۀ علمی تأکید کرده‌ایم و با شواهد تاریخی نشان داده‌ایم این تأثیرات تابع اراده یا آیین و جهان‌بینی نظریه‌پرداز نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Humanity and Cosmos before and after the Copernican Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Ruzbahani 1
  • Shams al-Moluk Mostafavi 2
  • Alireza Shafah 3
1 Ph.D. Student in Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Faculty Member, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Ph.D. Student in Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In this paper, we investigate four views about the cosmos that belong to the time of the mythical beliefs, the formation period of philosophy in ancient Greece, the persistent Ptolemaic system of middle ages, and the emergence of the new science from the findings of Nicolas of Cusa, Copernicus, Kepler, and Galileo and explain their mythical implications in six aspects: God-cosmos relation, the livingness of humanity and universe, the man familiarity with cosmos and his wondering about it, the dialogues of man with cosmos, the length and breadth of the universe, and finally the relation between science and lived experience. We insist on the certainty of the metaphysical and mythical influences on all scientific theories and show that these influences doesn’t follow the volition or worldview of the theorist.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmos
  • God
  • Humanity
  • myth
  • Worldview
  • Copernican Revolution
  • New Science
استیس، والتر ترنس (1381). دین و نگرش نوین. ترجمه احمد رضا جلیلی، انتشارات حکمت، تهران.
ژیلسون، اتین، (1388). خدا و فلسفه. ترجمه شهرام پازوکی، تهران: انتشارات حقیقت، جلد اول.
کاپالدی، نیکلاس (1387). فلسفه علم ـ تکامل تاریخی مفاهیم علمی و پیامدهای فلسفی آن‌ها . ترجمه علی حقی، تهران: انتشارات سروش.
کاپلستون، فردریک، (1388). تاریخ فلسفه. ترجمه ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، جلد سوم.
کاسیرر، ارنست، (1391). فرد و کیهان در فلسفه رنسانس. ترجمه‎ یدالله موقن، تهران: نشر ماهی.
کرومبی، آ.سی، (1371). از اوگوستن تا گالیله ـ علم در قرون وسطی. ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سمت.
کستلر، آرتور، (1387). خوابگردها. ترجمه منوچهر روحانی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
کویره، الکساندر، (1387). گذر از جهان بسته به کیهان باز. ترجمه علیرضا شمالی، تهران: نشر نگاه معاصر.
هینلز، جان راسل، (1389). شناخت اساطیر ایران. ترجمه و تالیف باجلان فرخی، تهران: انتشارات اساطیر.
وتس، فرانتس یوزف، (1386). «مقدمه ای بر هانس بلومنبرگ». ترجمه فریده فرنودفر، مجله کتاب ماه فلسفه، (4)صص47 ـ 40.
Blumenberg, Hans, (1985). Work on Myth (Studies in Contemporary German Social Thought).Massachusetts(Cambridge): Mit Press.
Burckhardt , Titus, (2006). The Foundations of Christian Art. Indiana: World Wisdom.
Donne , John, (1923). Anatomy of the world, first Anniversary(1611) ed. London: Nonesuch press.
Hall, James, (1996). Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern And Western Art. Colorado: Westview Press.
Shapin, S, (1996). The Scientific Revolution. Chicago: The University of Chicago Press.