کاربست نظریه‌ی «چندمعنایی» در تفسیر عرفانی «عین الاعیان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اصول الدین قم.

2 استاد عالی حوزه علمیه قم و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه قم.

چکیده

نظریه‌ی چندمعنایی در تفسیر قرآن به رویکردی تفسیری ‌ـ ‌عرفانی نظر دارد که ریشه در تأویل‌پذیری قرآن داشته و مطابق با آن کلمات و تعابیر قرآنی حاوی معانی گوناگونی است و هر کدام از این معانی در جای خود معتبر است و نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. اما آیا پذیرش چندمعنایی خود مانعی در برابر تفسیر قرآن نیست؟ چگونه می‌توان میان اقوال متغایر مفسرین جمع کرد؟ آیا جمع میان این اقوال که ریشه در تکثرگرائی عرفانی دارد نتیجه‌ا‌ی تفسیری نیز به همراه خواهد داشت؟ تفسیر عین الاعیان نوشتۀ‌ شمس‌الدین محمد فناری که به تفسیر سوره حمد اختصاص دارد، نمونه و الگوی مناسبی است که کیفیت به کارگیری چندمعنایی در تفسیر قرآن و نیز نتایج آن را به روشنی نشان می‌دهد. فناری در تفسیر کلمات «الحمد»، «رب العالمین»، «یوم الدین» و نیز در بیان تفاوت دو صفت الهی «الرحمن» و «الرحیم»، اقوال گوناگون مفسران را نقل کرده تلاش می‌کند به معنایی گسترده از آیات دست‌یابد تا نشان ‌دهد قرآن کریم دریایی بی‌کران از معانی است. کاربست چندمعنایی در تفسیر عین الاعیان گویای آن است که این رویکرد می‌تواند لایه‌هایی از معانی قرآن را بازگو کند که در رویکرد تک معنایی، مغفول می‌ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of the theory of "multiple meanings" in the mystical interpretation of Ain Al-A'ayan

نویسندگان [English]

 • Zahra Abedi 1
 • Ahmad Abedi 2
1 Ossul aldin college
2 university qom
چکیده [English]

Topic: The application of the theory of "multiple meanings" in the mystical interpretation of Ain Al-A'ayan

The author is Zahra Abedi, a PhD student specializing in Quranic and Hadith sciences.

Supervisor Dr. Ahmed Abedi, assistant professor of Qom University

Abstract
The theory of multiple meanings in the interpretation of the Qur'an refers to an interpretive approach according to which the words and interpretations of the Qur'an contain various meanings and each of these meanings is valid in its place and one cannot be preferred over the other. But this approach is always faced with the question of how to combine the different statements of commentators? And will the sum of these sayings bring an interpretative result?
Tafsir Ain Alaayan written by Shamsuddin Mohammad Fanari which is dedicated to the interpretation of Surah Hamd and is a good model that clearly shows the quality of using multiple meanings in the interpretation of the Qur'an and its results.
In the interpretation of the words "Al-Hamd", "Rab Al-Alamin", "Yum al-Din" and also in explaining the difference between the two divine attributes "Al-Rahman" and "Al-Rahim", Fanari quotes various commentators' sayings and tries to achieve a broad meaning of the verses in order to It shows that the Holy Quran is an infinite sea of ​​meanings. The use of polysemy means that this approach can tell the layers of meanings of the Qur'an that are neglected in the monosemantic approach.

key words: Multiple meanings, Ibn Fanari, Tafsir Ain Alaayan, Tafsir,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tafsir Ain Alaian "
 • " Ibn Fanari "
 • " Multiple Meanings in the Qur'an
 1. آشتیانی، جلال‌الدین. ۱۳۸۶ش. شرح فصوص الحکمِ قیصری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ یوم.
 2. آلوسی، سید محمود. ۱۴۱۵ق. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة. چاپ اول.
 3. ابن‌عربی، محی‌الدین. بی‌تا. الفتوحات المکیه، بیروت: دار صادر.
 4. البیضاوی، عبد الله بن عمر. ۱۴۱۸ق. أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ اول.
 5. حاجی خلیفه، مصطفی. ۱۹۴۱م. کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، بغداد: مکتبة المثنی.
 6. الزرکلی، خیرالدین بن محمود. ۲۰۰۲ م. الأعلام، بیروت: دارالعلم للملایین. چاپ پانزدهم.
 7. زمخشری، محمود. ۱۴۰۷ق. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی. چاپ سوم.
 8. طاش‌کبری‌زاده. ۱۹۷۵م. الشقائق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانیة، بیروت: دار الکتاب العربی.
 9. طباطبائی، سید محمد حسین. ۱۴۱۷ق. المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات اسلامی. چاپ پنجم.
 10. علامه حلی، یوسف بن مطهر. ۱۴۲۵ق. نهایة الوصول إلی علم الأُصول، قم: مؤسسه الإمام الصادق7.
 11. علم‌الهدی، سید مرتضی. ۱۳۶۳ش. الذریعة إلی اصول الشریعة، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.
 12. فخرالدین الرازی، محمد بن عمر. ۱۴۲۰ق. مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ سوم.
 13. فناری، شمس‌الدین. ۱۴۰۰ش. عین الأعیان، قم: دوفصلنامه آفاق نور، سال هفدهم، شماره سوم و چهارم، ویژه تفسیر سوره الحمد.