«سوبژکتویته» به مثابه بنیاد مابعدالطبیعه در فلسفه استعلایی کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فسلفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

از پرسش‌های جدی در نظام فلسفی کانت پرسش از امکان مابعدالطبیعه است؛ کانت در فلسفة استعلایی خویش، از سویی مابعدالطبیعه را نفی و از سوی دیگر آن را اثبات می‌کند، این جستار کوشیده است با اشاره به معانی متعددی که مابعدالطبیعه در نظر او داشته است، با استمداد از تفسیر هیدگر از کانت نشان دهد که چگونه به رغم برخی روایت‌ها و تفسیرهای نابجا از سوی نوکانتی‌ها، او همچنان به «وجودِ» موجود اندیشیده است و وجود در فلسفة او به مثابه امر سوبژکتیو ظهور یافته است و این مهم به مددِ قوة خیال و شاکلة استعلایی از طریق زمان و نقش آن در امکان تألیف میان دو سوی حکم تألیفی پیشینی (یعنی شهود محض و مفهوم محض) و اتحاد ساختاری میان این دوسوی تألیف (یعنی زمان به مثابه شهود محض فراگیر و من استعلایی «محض» از طریق قوة خیال) صورت گرفته است و وحدت میان دو حیث پذیرندگی و خودانگیختگی در نهایت بر بنیادِ امرِ سوبژکتیو قرار و قوام یافته است که در این جستار ذیل عنوان سوبژکتویتة سوژه از آن یاد شده است و فلسفة استعلایی کانت نیز بر اساس این فهم بنیادین از زمان و بنیانگذاری سوژه به مثابه زمان رقم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Subjectivity" as the foundation of metaphysics in Kant's transcendental philosophy

نویسنده [English]

 • ali fathi
Department of Philosophy, Faculty of Theology, University of Tehran (Farabi Campus)
چکیده [English]

One of the serious questions in Kant's philosophical system is the question of the possibility of metaphysics; In his transcendental philosophy, Kant denies metaphysics on the one hand and proves it on the other. This paper has tried to refer to the various meanings of metaphysics in his view, using the meaning and subject of this knowledge in Aristotle and enumerating it. Some of its features, such as unity, comprehensiveness, and its fundamentality, are examined by Kant for another meaning of metaphysics, and show how, in spite of some misplaced narratives and interpretations by the Neokantians, he still thinks of existence of being in His philosophy has emerged as a subjective matter, and this is important with the help of imagination and in the transcendental schematism through time and its role in the possibility of synthesis between the two sides of the synthetic a priori judgment (ie pure intuition and pure concept) and the structural union between these two. That is, time as pure all-encompassing intuition and transcendent (pure) self has been done through the power of imagination, and the unity between the two aspects of acceptance and spontaneity has finally been established on the basis of subjectivity, which is mentioned in this article under the title of subjectivity.

Keywords: Subjectivity, Pure Intuition, Transcendental Metaphysics, Transcendental ego, Schematism

کلیدواژه‌ها [English]

 • Subjectivity
 • Pure Intuition
 • Transcendental Metaphysics
 • Transcendental ego
 • Schematism
 1. کاپلستون، فردریک(1380) تاریخ فلسفه، ج6، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر. تهران، سروش.
 2. کانت، ایمانوئل (1362) سنجش خرد ناب، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، امیرکبیر.
 3. --------- (1384) تمهیدات، ترجمه غلامعلی حدادعادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
 4. مجتهدی، کریم (1376) دونس اسکوتوس و کانت به روایت هایدگر، تهران: سروش.
 5. هایدگر، مارتین (1379) عصر تصویر جهان، ترجمه حمید طالب‌زاده، فصلنامه فلسفه، سال اول، شماره 1. 
 6. ----------- (1395) فصل‌نامه علم و سیاست بابِل، مناظره داوس میان مارتین هایدگر و ارنست کاسیرر.
 7. ----------- (1392) مسائل اساسی پدیدارشناسی، پروزیز ضیا شهابی، مینوی خرد.
 8. Caygill, Howard (1995)  Kant Dictionary, Basill Blackwell.
 9. Heidegger, Martin (1973(.End of Philosophy. Translated by Joan Stambaugh. New York: Harper & Row Pubishers.
 10. ----------------------- (1982) Nietzsche. Translated by Frank A Capuzzi. Vol. 4. 4 vols. SanFrancisco: HarperSanFrancisco.
 11. ------------------------ (1997) Kant and the Problem of Metaphysics, Translated by Richard Taft. 
 12. Bloomington: Indiana University Press.
 13. ------------------------ (1998) Kant Thesis about Being. Translated by Ted E. Klein Jr. and William E. Pohl. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Kant,  Immanuel (1998) Critique  of  Pure  Reason  Paul,  by  Guyer  and  Allen  W  Wood,  Cambridge University Press.
 15. ---------------------- (1958)  Critique  of  Pure  Reason,  Translated  with  an  Introduction  Norman  Kemp   Smith, The Modern Library New York.